Policydokument

För att ett funktionshinderperspektiv ska få genomslag i verksamheten bör man inarbeta det i policydokument.

Dokument där funktionshindersperspektivet bör inarbetas i är till exempel arbetsmiljöpolicyn, jämställdhetsplanen, mångfaldsplanen, kompetensförsörjningsplanen och personalpolicyn. På motsvarande sätt bör exempelvis jämställdhetsfrågor tas upp i en handlingsplan för tillgänglighet. 

Senast granskad: 2017-12-14
Dela: