Personalen

För att skapa en arbetsmarknad där alla oavsett funktionsförmåga kan arbeta på samma villkor, behövs det tydliga krav på personal- och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Genom att undanröja hinder och därmed förebygga funktionshindrande strukturer och beteenden skapar man långsiktiga positiva effekter för alla.

Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning. För att motverka de faktorer på en arbetsplats som kan utmynna i negativ stress och psykisk ohälsa hos medarbetarna måste arbetsmiljöarbetet bedrivas på ett systematiskt sätt. Det är därför viktigt att cheferna har kunskap om detta och att det finns tydliga rutiner för hur de ska förebygga och hantera psykisk ohälsa i organisationen. Friskfaktorer och skyddsfaktorer är utgångspunkterna för det hälsofrämjande perspektivet. Genom att satsa på hälsofrämjande insatser går det att motverka stress och psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Tänk också på att tillgängliggöra lokalerna, stödsystemen och internkommunikationen.

Utöver den generella tillgänglighet som gäller för verksamhetens arbetslokaler kan enskilda medarbetare behöva särskild anpassning på sina individuella arbetsplatser. Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) ska arbetsgivaren anpassa arbetsförhållandena efter medarbetarens individuella förutsättningar. Det kan bland annat innebära att arbetsgivaren ska skaffa hjälpmedel som till exempel ett förstoringsprogram till datorn eller program för att kommunicera.

Ett annat exempel på anpassningar är flexibla arbetstider och möjlighet att delvis kunna arbeta hemifrån. Grundtanken är att inte skapa onödiga hinder för arbetet.

Stöd och ytterligare information 

Senast granskad: 2017-12-15
Dela: