Riktlinjer för tillgänglighet

”Att göra tillgängligt” innebär att identifiera och undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättning kan vara fullt delaktiga i arbets- och i samhällslivet.

Tillgänglighetsarbete bedrivs inom flera områden

Utgångspunkterna för tillgänglighetsarbetet är:

Tillgänglig verksamhet  

I en tillgänglig verksamhet är perspektivet med i all planering och i alla beslut och processer.

Tillgänglig information och kommunikation 

Tillgänglig information och kommunikation är lätt att läsa, höra, se och förstå. Här omfattas alla typer av information: via tryckta medier, telefon, webb, film och möten.

Fysiskt tillgängliga lokaler 

Tillgängliga lokaler utestänger ingen. För projektet innebär det att arbetsplatser, praktikplatser, konferenslokaler och andra mötesplatser är utformade så att alla kan ta sig fram och delta på jämlika villkor

Stöd och ytterligare information

Senast granskad: 2017-12-19
Dela: