Aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande i fyra steg. Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska

  • undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten
  • analysera orsaker till upptäckta hinder och risker
  • vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och
  • följa upp och utvärdera arbetet. 

Arbetet ska dokumenteras löpande.

Arbetsgivare med minst tio anställda ska även genomföra en lönekartläggning varje år.

Fördjupad information om aktiva åtgärder finns på Diskrimineringsombudsmannens webbplats:

Senast granskad: 2017-12-18
Dela: