Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken

Statliga myndigheter har ett särskilt ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken enligt förordning 2001:526. Ansvaret har två huvudsakliga delar:

  • Myndigheterna ska verka för att personer med funktionsnedsättning ges full delaktighet i samhällslivet
  • Myndigheterna ska särskilt sträva efter att göra sin verksamhet, sina lokaler och sin information tillgänglig för personer med funktionsnedsättning
Senast granskad: 2017-12-21
Dela: