Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)

I arbetsmiljöverkets föreskrift arbetsplatsens utformning anges att arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska vara tillgängliga och kunna användas av arbetstagare med funktionsnedsättning, om det behövs. I färdiga arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen innebär det att behov finns om det finns arbetstagare med funktionsnedsättning.

Vid projekteringsstadiet innebär kravet på utformning att arbetsställen där det går att förutse att det i framtiden kommer att finnas anställda med olika typer av funktionsnedsättning ska göras tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt gäller plan- och bygglagens krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Det är ännu inte klargjort hur föreskriften om arbetsplatsens utformning förhåller sig till diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder. Det innebär att det ännu inte finns en tolkning av huruvida en arbetsgivare som en del av arbetet med aktiva åtgärder ska göra arbetsplatsen tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning.

Senast granskad: 2017-12-21
Dela: