Bred inkludering Ikeas mål

Anna Paulsson

Rekrytera brett och jobba med värderingar! Det rådet ger Anna Paulsson som är Diversity & Inclusion Specialist på Ikea.

–Tillsammans är ett starkt ord på Ikea.

Tjänsten som Diversity & Inclusion Specialist är skapad för att bygga vidare på arbetet med mångfald och inkludering för Ikea i hela Sverige. Ett arbete som tog extra fart 2015 då Ikea etablerade en modell för hur man implementerar mångfald och inkludering i verksamheten. Ikea har även ett globalt team med syfte att sprida detta arbetssätt till alla Ikeas bolag och varuhus runt om i världen.

– Min uppgift är att driva arbetet framåt, hitta nya sätt att arbeta, tillföra sakkunskap och ge stöd i utbildningar, säger Anna Paulsson.

Vill spegla Sverige

Ikeas vision är att ” … skapa en bättre vardag för de många människorna”. I den visionen ingår bland annat att skapa ett Ikea som speglar och ger en representativ bild av samhället. Varje år gör Ikea mångfaldskartläggningar som bildar underlag för handlingsplaner och målsättningar kring området. I ett samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen har Ikea erbjudit språkpraktik till nyanlända på varuhus runt om i Sverige. Satsningen har lett till att många av dem som deltagit erbjudits anställning.

– Att vi kan erbjuda praktik blir en del i etableringsprocessen för nyanlända, säger Anna Paulsson som betonar att mångfald inte enbart handlar om kultur och härkomst.
– Ålder, kön, funktionsvariationer, bakgrund, utbildningsnivå och flera andra dimensioner av mångfald är lika viktiga aspekter att ta hänsyn till. 

Samarbeten med samhällsaktörer

Ikea intensifierar nu samarbetet med Arbetsförmedlingen. Nyligen tecknades en avsiktsförklaring för ett samarbete kring de målgrupper som idag har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

– Det kan bland annat handla om personer med funktionsnedsättning. Men vi vill undvika att sätta grupper i utanförskap mot varandra. Vi vill vara ett företag för de många människorna.

På lokal nivå pågår flera samarbeten mellan varuhus och kommunen som rör personer med funktionsnedsättning. Det kan handla om att erbjuda särskoleelever, personer med LSS-stöd eller daglig verksamhet, praktik på varuhus. Vissa varuhus har trygghetsanställningar för personer med funktionsnedsättning och det finns möjlighet till arbetsträning för personer som står långt från arbetsmarknaden av olika anledningar, till exempel psykiska funktionshinder eller ohälsa.

– Vi försöker renodla uppgifter i ett varuhus för att kunna matcha dessa med kandidater utifrån styrkor, kompetens och förmågor. Har du en styrka i att vara noggrann men behöver mindre kundkontakt finns det möjlighet att starta på en avdelning som har uppgifter som matchar det. Det kan handla om allt ifrån att fylla på pennor till att utför uppgifter som tillhör kärnuppgifterna i ett varuhus. Det är individuellt och utifrån de behov och möjligheter man har i varuhuset, säger Anna Paulsson.

Strategiskt arbete med funktionshindersfrågor

Hon påpekar att Ikea ständigt utvecklar och kvalitetssäkrar arbetssätt och rutiner utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Detta för att de ska stämma överens med arbetsmiljölag och diskrimineringslag.

– Vi arbetar med mångfald framförallt för att det är i linje med vår vision; ”att skapa en bättre vardag för de många människorna”, och inte bara våra kunder utan även för våra medarbetare. Det är starkt knutet till vår kultur och vi arbetar aktivt för att alla våra medarbetare ska ha samma förutsättningar att lyckas på jobbet.

Anna Paulssons råd till andra företag och organisationer är att jobba brett och vidga synen på vad som är kompetens. Våga titta på människor från andra målgrupper än den gängse.

 

Senast granskad: 2018-02-06
Dela: