Teknikens möjligheter

Digital teknik bidrar till ökad delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet för alla individer, oavsett funktionsförmåga, ålder eller kön.

Att ta vara på teknikens möjligheter kan innebära att en person klarar av situationer som hen inte klarat av tidigare, exempelvis att tvätta, sin skolsituation, gå och handla och klä sig efter väder. Det ger ökat självförtroende och större delaktighet.

Digital teknik kan frigöra tid för både personal och den enskilde som i stället får tid att umgås. Det handlar alltså inte om att ersätta mänsklig kontakt med robotar och annan digital teknik.

Främjar mänskliga rättigheter

Att ta vara på den digitala teknikens möjligheter till delaktighet är en fråga om mänskliga rättigheter. I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning framgår det att konventionsstaterna ska säkerställa och främja delaktighet för alla personer med funktionsnedsättning. Det innebär bland annat att alla, oavsett funktionsförmåga, ska ha tillgång till informations- och kommunikationsteknik.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: