Stödprocesser

Om införande av digital teknik börjar som ett projekt, är det viktig att redan under projektperioden ha med olika stödprocesser och inte ta några genvägar.

Exempel på en stödprocess är juriststöd. Processen går ut på att ta reda på vad som gäller rent juridiskt vid användande av teknik när det gäller samtycke. Att engagera it-avdelning, ekonomihantering och upphandlingsansvariga i verksamheten har också visat sig framgångsrikt.

Införande av teknik i vård- och omsorg skapar ibland negativa reaktioner. Reaktionerna beror ofta på bristande information och förståelse. Därför är information om projektet och den digitala teknik som är tänkt att börja användas mycket viktigt. Bland annat bör allmänheten, anhörig- och funktionshinderorganisationer samt pensionärsråd informeras.

Ett gott råd är att ta kontakt med andra verksamheter i kommunen än de som driver projektet och engagera dessa så tidigt som möjligt. Införande av digital teknik är ett område som spänner över flera verksamheter. Om inte it-ansvariga kan se till att uppkopplingar och täckning fungerar så kommer implementeringen av välfärdsteknik inte att fungera.

Likaså bör ekonomer och jurister delta för att bidra med sin kompetens kring upphandling, avtal med leverantörer, ge råd om hur frågor om samtycke ska hanteras eller hur avgifterna för användarna ska regleras.

Utvärdering

Erfarenheter från kommuner som har börjat använda digital teknik har visat att det är viktigt att regelbundet utvärdera införandet och användandet av den nya tekniken. Vid utvärdering är det viktigt att involvera användarna av tekniken och dess anhöriga men självfallet också den personal som är berörd. Både kvantitativa metoder som enkäter och kvalitativa metoder som intervjuer och fokusgrupper kan användas.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: