Införa och använda tekniken

Två kvinnliga och en manlig student pluggar tillsammans. De sitter vid ett bord med dator. och anteckningsblock.

Att införa digital teknik för ökad delaktighet i en verksamhet innebär ofta ett förändringsarbete. En utvecklings- eller förändringsidé kan starta som ett projekt. En utmaning för många projekt är att föra in resultaten i en verksamhets långsiktiga och strategiska arbete.

En framgångsfaktor för att lyckas med att gå från projekt till verksamhet är att involvera användare, så kallad användarmedverkan. Det innebär att de som ska använda tekniken deltar i projektplaneringen i ett tidigt skede och att användarna deltar i genomförandet och utvärderingen av projektet. Det kan vara alltifrån att ta reda på vilka behov som finns, till hur tekniken ska designas och användas. Det är viktigt att alltid utgå från användarens behov när digital teknik införs.

En annan framgångsfaktor är att projekten är verksamhetsnära. Det kan till exempel innebära att projekten drivs i användarnas bostäder och att den personal som medverkar i projektet är en del av verksamheten när projektet är avslutat. Om den nya tekniken kommer att kosta pengar för användarna bör det även göra det under projekttiden. Detta för att inte felaktiga förväntningar ställs om vad det kommer att innebära för kostnader om användaren vill fortsätta använda de tekniska lösningar som prövats.

Det har också visat sig framgångsrikt att fokusera på ett förändrat arbetssätt för personalen, snarare än att fokusera på den tekniska lösningen. Det handlar om att involvera både de som själva ska använda tekniken, exempelvis i sin hemmiljö och den personal som kommer i kontakt med tekniken.

Att införa digital teknik brukar handla om att till 80 procent arbeta med förändrade arbetssätt och till 20 procent på själva tekniklösningarna. När tekniken är införd är det också viktigt att släppa det gamla arbetssättet så att en verksamhet inte arbetar med dubbla system.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: