Lagstiftning och regelverk

Det finns många internationella överenskommelser, regelverk och förordningar som påverkar arbetet med digital teknik och delaktighet. Nedan finns information om några av de viktigaste.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

 I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, anges bland annat att tillgång till och främjande av ny teknik är viktigt för att säkerställa och förverkliga rättigheterna.

Individens rätt till självbestämmande

Välfärdsteknik ges främst genom beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS. Hjälpmedel, som är nära förknippat med välfärdsteknik förskrivs till den enskilde enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL. Samtliga av dessa lagar bygger på frivillighet och förutsätter med andra ord samtycke. Av patientlagen (2014:821) framgår att hälso- och sjukvård inte kan ges utan den enskildes samtycke. Detta innebär att inom vården och omsorgen kan i regel inte åtgärder vidtas mot den enskildes vilja (tvångs- och begränsningsåtgärder).

Samtycke innebär en frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken en person som tillfrågats om något, efter att ha fått information, godtar det frågan gäller. Det bygger på att personen har fått tillräcklig information om en insats för att kunna förstå konsekvenserna av sitt beslut.

Skydd av den personliga integriteten

Oavsett om det handlar om att använda sig av teknik eller inte, är det viktigt att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Datainspektionen utfärdar föreskrifter och allmänna råd och ger vägledning om lagar så som personuppgiftslagen, nya dataskyddsförordningen (ersätter personuppgiftslagen under 2018), kameraövervakningslagen och patientdatalagen.

Stöd och ytterligare information

Samtycke och tvångs- och skyddsåtgärder  

Personlig integritet

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: