Kvalitetssäkring och ledningssystem

För att verksamheter inom vård- och omsorg på ett effektivt sätt ska kunna införa och använda sig av välfärdsteknik kan det vara till hjälp att använda sig av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, hälso- och sjukvårdslagen (HSL), tandvårdslagen (TL), socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) utgör det regelverk som ska garantera att alla människor, oavsett funktionsförmåga, har samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Vid implementering av välfärdsteknik underlättar det för verksamheterna att arbeta utifrån en given struktur. I HSL, TL, SoL och LSS står det att kvaliteten i verksamheten ska utvecklas och säkras på ett systematiskt och fortlöpande sätt. Socialstyrelsen har tagit fram en föreskrift (SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete) som beskriver vilka delar som arbetet med kvalitet i verksamheterna ska innehålla.

Socialstyrelsen definierar kvalitet som att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt

  • lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och
  • beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

Verksamheten ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

En illustration på ledningssystemets faser planera, genomföra, utvärdera och förbättra.

Bild från SOSFS 2011:9

När en verksamhet planerar att börja använda välfärdsteknik ska ledningssystemet underlätta kvalitetssäkring och bidra till att verksamheten lever upp till gällande lagstiftning. Strukturen ska utformas så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt plats. På så sätt ökar verksamhetens nytta för den enskilde.

En annan viktig aspekt är att verksamhetens ledning måste skapa förutsättningar för alla medarbetare att delta i det systematiska förbättringsarbetet. Medarbetarnas erfarenheter bidrar också till att säkerställa kvaliteten i verksamheten.

Senast granskad: 2017-06-12
Dela: