Informationssäkerhet

Information är värdefullt och behöver skyddas efter behov. Ett bra informationssäkerhetsarbete ger verksamheten förtroende och ger förutsättningar för en effektiv informationshantering.

Exempel på det är informationen i journaler eller i system hos larmmottagningar. Är informationen inte tillgänglig, förlorad eller felaktig kan det få negativa konsekvenser.

Hanteras personuppgifter felaktigt kan individers integritet kränkas och förtroendet för verksamheter skadas. Därför måste organisationer skydda sin information. Skyddet behöver anpassas efter behovet så att det inte är för svagt eller alltför krångligt och dyrt.

Informationssäkerhet omfattar både administrativa rutiner och tekniskt skydd. Information är en grundläggande byggsten i en organisation. Genom ett systematiskt arbete med informationssäkerhet som bygger på etablerade standarder kan organisationer öka kvaliteten i och förtroendet för sin verksamhet

Samordning av informationssäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i uppgift att samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet. Arbetet berör hela samhället – från organisationer, kommuner, andra myndigheter och företag, till enskilda individer. MSB har tagit fram vägledningar för kommuner, landsting, myndigheter och andra aktörer om utveckling, upphandling, drift, outsourcing och användande av molntjänster. 

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: