Aktörer digital teknik och skolan

Flera aktörer är viktiga när det gäller att ta vara på den digitala teknikens möjligheter till lärande och delaktighet i skolan. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket, Sveriges kommuner och landsting arbetar på olika sätt med frågan.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör SPSM genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. På SPSM:s webbplats går det att läsa om olika typer av stöd som erbjuds.

Skolverket

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

Elever har rätt till stöd och skolor ska ta hänsyn till elevers olika behov och uppväga skillnaderna i deras förutsättningar för att nå kunskapskraven. Alla elever ska få ledning och stimulans. Vissa elever behöver extra anpassningar, till exempel genom digital teknik. En del elever behöver dessutom särskilt stöd.

Sveriges kommuner och landsting

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har en webbplats med information om skola och lärande i en digital värld.

 

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: