Digital teknik i skolan

Flicka sitter i klassrum och arbetar med surfplatta

Rätten till utbildning slås fast i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. För att alla, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna fullgöra sina studier krävs att miljö, lokaler, undervisning och information är tillgänglig. Dessutom kan det finnas behov av digital teknik och individuella anpassningar.

Det finns metoder, strategier och teknik att använda i skolan för att stödja, underlätta och kompensera elevers funktionsnedsättningar. Elever behöver uppmuntras till och få pedagogiskt stöd för att upptäcka och använda tekniken på rätt sätt.

På skolor som använder digital teknik på ett strukturerat sätt i undervisningen minskar skillnaderna mellan olika elevers möjligheter att nå målen. Digital teknik kan stödja elever, öka valfriheten och stärka dem i övergången från skola till arbetsliv.

Digital teknik som ger stöd i skolan är billiga åtgärder även när kostnader för kartläggning, introduktion och andra indirekta kostnader är inräknade.

Funktionssimulatorn

Hur upplever en person med funktionsnedsättning sin vardag? Du kan simulera två olika situationer i vardagen för hur en person med kognitiv funktionsnedsättning upplever klassrumsmiljö och kollektivtrafik.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: