Digitalisering av vård och omsorg

Digitalisering av vård och omsorg kan göra att fler får åtnjuta bästa möjliga hälsa. En rättighet som slås fast i FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Digitalisering och införandet av ny teknik kan utveckla och öka tillgången till bästa möjliga hälsa. Men det kräver en omvälvande förändring på många nivåer i vård- och omsorgssektorn. Därför är det minst lika viktigt för en verksamhet att beskriva hur arbetet kan förändras genom digitalisering, som det  är att välja vilken teknik verksamheten ska införa.

För människor med funktionsnedsättning kan digitaliseringen göra att deras möjligheter till delaktighet och självbestämmande i sin egen vård och omsorg stärks. När FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är en del i en verksamhets förändringsarbete finns det goda möjligheter att individens mänskliga rättigheterna stärks.

Digital teknik eller digitalisering

Att byta till nyckelfri hemtjänst eller nattillsyn via kamera är exempel på hur verksamheter adderar digital teknik till sitt arbetssätt. Medan att göra det möjligt för människor att handla själva genom att beställa mat via internet och få den hemkörd är ett exempel när tidigare arbetssätt ersätts med nya.

Med digitalisering blir det möjligt för en person att fortsätta ta sin medicin på egen hand med hjälp av en medicinpåminnare, för verksamheter att ge boendestöd på distans eller att använda appar som gör det enklare att förstå vad som sägs under ett samtal.

E-hälsa, välfärdsteknik och hjälpmedel

Vård- och omsorgssektorn använder begreppen e-hälsa och välfärdsteknik. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att nå och bibehålla hälsa. Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka en persons trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.

Välfärdsteknik är nära kopplat till begreppet hjälpmedel. Det som avgör vilket begrepp som ska användas är lagrummet. Ett hjälpmedel förskrivs via hälso- och sjukvårdslagen och välfärdsteknik är en insats via lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller socialtjänstlagen.

Aktörer inom området digitalisering av vård och omsorg

Flera aktörer är viktiga när det gäller att ta vara på digitaliseringens möjligheter för hälsa, vård och omsorg i samhället. E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting arbetar på olika sätt med frågan.

MFD:s stöd för att öka digital delaktighet

Rapporten Från digital teknik till digitalisering, metodstödet Digitalt bistånd och filmen Digital delaktighet ger exempel på hur digitalisering kan stärka självbestämmande och självständighet.

Senast granskad: 2019-03-27
Dela: