Innovationsråd Delaktig kommunikation

Myndigheten för delaktighet har startat rådet Innovationsråd Delaktig kommunikation för erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och dialog om innovation inom hörselområdet.

Rådet samlar en grupp experter och representanter för myndigheter, näringsliv, tolkar och döva personer, personer med hörselnedsättning och dövblindhet. Rådet träffades första gången i november 2016.

Rådets syfte

Innovationsråd Delaktig kommunikation ska bidra till innovation och kunskapsutveckling för att underlätta kommunikation för den primära målgruppen. Genom dialog om behov som inte tillgodoses, vilka aktörer som kan bidra till att behoven tillgodoses samt vilka kunskapsluckor som finns, kan rådet stimulera innovation. Vägarna att stimulera innovation är dels genom att rådets aktörer initierar innovationsprojekt, dels genom att erfarenheter från rådet kommuniceras via plattformens webbplats och Facebook-grupp.

Rådet består av representanter från

 • Arbetsförmedlingen
 • Forte
 • Förbundet Sveriges Dövblinda - FSDB
 • Föreningen skriv och tss-tolkar
 • Hörselskadades Riksförbund - HRF
 • Institutionen för Hälsovetenskaper, Örebro universitet
 • IT-& telekomföretagen
 • KTH, Tal, musik, hörsel
 • Myndigheten för tillgängliga medier - MTM
 • Myndigheten för samhällsberedskap - MSB
 • Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor - Nkcdb
 • Post- och telestyrelsen - PTS
 • Region Örebro län. Nationell samordnare av alternativ telefoni
 • Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten - SPSM
 • Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
 • Sveriges Dövas Riksförbund - SDR
 • Sveriges Kommuner och Landsting - SKL
 • Sveriges teckenspråkstolkars förening
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen, Nationellt tolkuppdrag

Definition av innovation

När Myndigheten för delaktighet talar om innovation menas följande:

Innovation är hela den process där man gör något nytt som ger ett värde tillbaka. Det innefattar allt från att identifiera problem och komma på idéer till att allt är genomfört och satsningarna ger effekt.

Senast granskad: 2017-07-06
Dela: