Hjälpmedel

Ansvaret för hjälpmedel ligger hos olika aktörer beroende på i vilket sammanhang och när de ska användas, i vardagen eller som arbetshjälpmedel.

Hjälpmedel för det vardagliga livet

Landsting, regioner och kommuner ansvarar för hjälpmedel i det vardagliga livet. Landsting och regioner ansvarar för hjälpmedel som underlättar kommunikation för den som är döv, har hörselnedsättning eller dövblindhet.

Man vänder sig till landstinget för att få ett hjälpmedel. Det kallas att få hjälpmedlet förskrivet. När det gäller hjälpmedel för kommunikation är det ofta audionommottagning eller hörselmottagning man vänder sig till. Där träffar man en förskrivare som bedömer vilket behov man har av hjälpmedel.

Arbetshjälpmedel

Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för att arbetsplatsen och arbetssituationen fungerar för den som arbetar. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ger bidrag till hjälpmedel som behövs i arbetslivet och till anpassning av arbetsplatsen.

Mer information på webben

1177 Vårdguiden har information om hur man kan få ett hjälpmedel och beskrivningar av olika hjälpmedel som underlättar för olika behov. Information finns bland annat om alternativ telefoni, hjälpmedel för att ringa. Det finns också information om hörapparater och annan förstärkande teknik och om tolkcentraler.

På webbplatsen e-kommunicera.nu finns information för den som behöver hjälpmedel för att ringa. Där finns också kontaktuppgifter till verksamheter man kan vända sig till i landstingen eller regionerna för att få hjälpmedel för att ringa.

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor har information på sin webbplats om vart man kan vända sig för att få rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i sitt landsting.

Lagar

I Hälso- och sjukvårdslagen finns bestämmelser om landstingens generella ansvar för att tillgodose medborgarnas behov av hälso- och sjukvård. Landstingen ska erbjuda invånarna habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för människor med funktionsnedsättning och tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet.

En ny patientlag trädde i kraft 1 januari 2015. Den innebär att alla, oavsett bakgrund, har rätt att få den information de behöver av vårdpersonalen för att förstå och vara delaktig i till exempelvis vårdval och behandlingar. Informationen ska vara anpassad till den enskildes situation och förutsättningar. Det innebär att man ska få en tolk eller skriftlig information för att förstå hur en undersökning kommer att gå till.

Senast granskad: 2017-07-06
Dela: