Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
Person i elrullstol tillsammans med tre andra gående på promenad.

Detta innebär den nya funktionshindersstrategin

I september 2021 fick 28 myndigheter och Folkbildningsrådet uppdraget av regeringen att arbeta med den nya funktionshinderspolitiska strategin. Strategin tydliggör att varje sektor i samhället systematiskt ska arbeta för att bidra till en socialt hållbar och jämlik samhällsutveckling utifrån människors olika behov.

Det nya uppdraget till myndigheterna tar avstamp i Regeringsformen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Strategin förtydligar de statliga myndigheternas uppdrag att säkerställa att alla människor i Sverige har lika förutsättningar att vara en del av samhället och att kunna använda de tjänster som erbjuds.

Strategin är ett viktigt verktyg i arbetet med Agenda 2030 eftersom arbetet inom strategin bidrar till att uppnå agendamålen.

Ökad jämlikhet och delaktighet med ny funktionshindersstrategi - Regeringen.se

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning - MFD

Agenda 2030 - MFD

En del i befintliga uppdrag

Statliga myndigheter arbetar med att förverkliga regler, lagar och reformer som regeringen och riksdagen fastställt. Myndigheternas arbete ska underlätta för medborgarna och göra det enkelt för dem att använda det som samhället erbjuder. För att en produkt, tjänst eller miljö ska kunna användas av så många som möjligt behöver olika behov tänkas in redan från början.

Ökad effektivitet

Riksdagen antog 2017 ett nytt mål och en ny inriktning för funktionshinderspolitiken. Målet utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och ska bidra till jämlikhet i levnadsvillkor med mångfald som grund.

För att nå det nationella målet ska genomförandet inriktas mot fyra områden. Detta förtydligas också i och med strategin och kan ses som fyra arbetssätt som bidrar till att statlig verksamhet når fler. Dessa är:

 • Universell utformning
 • Identifiera och åtgärda hinder i tillgängligheten
 • Individuella stöd och insatser
 • Åtgärda och motverka diskriminering

Genom arbetssätten kan myndigheter tillsammans bygga ny kunskap som kan bidra till förbättringar inom alla myndigheters verksamheter.

Det bidrar i sin tur till att myndighetens resurser kan användas mer effektivt och att stärka förtroendet i kontakten med medborgare. Det bidrar också till att arbetsgivarvarumärket kan stärkas.

Ett samhälle för alla - MFD

Funktionshinderspolitiken - en politik för ökad delaktighet - MFD

Verktyg för arbetet med tillgänglighet och delaktighet - MFD

Ett sätt att utveckla och stärka andra områden

Många olika faktorer påverkar människors möjligheter att delta i samhället. En funktionsnedsättning kan förstärka och fördjupa redan befintliga utmaningar och ojämlikheter. Våld och övergrepp är exempel på sådana områden. Men det kan också vara kopplat till både ålder och kön. 

I och med strategin tydliggör regeringen att funktionshinder hänger ihop med dessa områden för att möjliggöra bättre levnadsvillkor och mer delaktighet i samhället för fler.  

Därför finns det många vinster med att jobba integrerat med målen för funktionshinderspolitiken, jämställdhetspolitiken och barnrättspolitiken. Jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, är till exempel en förutsättning för jämlikhet i samhället.

Myndigheternas strategiska roll i samhällsutvecklingen

28 statliga myndigheter samt Folkbildningsrådet har fått ett särskilt uppdrag i strategin och är utvalda med omsorg. Alla har en strategisk roll i samhällsutvecklingen och har därför särskilt stor betydelse för förverkligandet av riksdagens mål för funktionshinderspolitiken.

Myndigheterna ska följa upp utvecklingen inom respektive område i relation till det funktionshinderspolitiska målet. Myndigheterna ska också redovisa hur de involverar funktionshindersorganisationerna i arbetet. Strategiarbetet ska pågå under tio år och ska kompletteras med en handlingsplan efter fem år.

MFD har fått ett särskilt uppdrag att stödja myndigheterna. MFD ska vara en samarbetspartner till myndigheterna och detta stöd tar vi fram utifrån behov och i samverkan med myndigheterna. Vi ska också skapa arenor där myndigheterna kan träffas, lära av varandras erfarenhet och hitta gemensamma strategier i utvecklingsarbetet.

MFD har ett strategiskt råd av generaldirektörer som ska leda arbetet i strategin.

Strategiskt gd-råd - MFD

Uppföljning och verksamhetsutveckling

Det övergripande målet för uppföljnings- och utvecklingsarbetet är att säkerställa att myndigheten har tillräckligt mycket och rätt kunskap för att kunna inkludera och synliggöra personer med funktionsnedsättning i sitt arbete. Det kan ske på olika sätt och kan till exempel handla om att använda existerande data och statistik för att bedöma hur exempelvis tjänster, produkter och information kan komma till nytta för fler medborgare.

Det kan också handla om den egna verksamheten, till exempel att se över grundläggande funktioner som upphandling, arbetsmiljöarbete, rekrytering och utformning av intranät och kontorslokaler.

I det externa uppdraget och hur väl myndigheten möter sina målgruppers behov kan det handla om att så många som möjligt kan ta del av den digitala miljön, publika lokaler och de tjänster som myndigheten erbjuder.

Tillgängligt samhälle - MFD

Dialog är ett verktyg för resultat

För att utvecklingsinsatser ska bli så bra som möjligt behöver respektive målgrupp involveras i behovsanalyser och utvärderingar. I strategin har regeringen därför lagt särskild tyngd vid att strategimyndigheterna aktivt ska involvera organisationer som representerar personer med funktionsnedsättning i arbetet. 

Involvering kan ske på många olika sätt, till exempel i formella samrådsstrukturer, via projekt eller andra riktade samråd.

MFD kan vid behov skapa mötesplatser för organisationer och myndigheter för att underlätta dialogen. Vi kan även ge tips och stöd kring involvering så att det utgör en strukturerad del av den ordinarie verksamheten. Utöver detta kommer vi dessutom erbjuda stöd för organisationerna.

Vi på MFD ser fram emot att tillsammans med strategimyndigheterna utforska vad vi tillsammans kan åstadkomma och utveckla för att öka jämlikhet och social hållbarhet och för att minska utanförskap.

Metodstöd om dialog och strategi - MFD

FILM: Från rättighet till självklarhet - MFD

Stöd utvecklas efter behov

Det uppdrag som MFD har fått är kopplat till MFD:s instruktionsbundna uppdrag och mycket kunskap och stöd om tillgänglighet är redan framtaget. För att tydligare utgå från myndigheternas enskilda behov ska stödet nu vidareutvecklas i dialog med myndigheterna för att det ska bli ännu mer användbart i det dagliga arbetet. En webbaserad grundutbildning kommer dessutom att finnas tillgänglig under våren 2022.

MFD kommer att fungera som en samtalspartner och bollplank i arbetet. Har ni frågor, vill ha stöd eller söker samarbete? Hör av er!

Vårt uppdrag - MFD

Nationellt mål, inriktning och konvention - MFD

MFD:s uppföljning kan utgöra stöd

I MFD:s årliga uppföljning får myndigheter besvara frågor om tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Utifrån den kan myndigheterna genomföra en fördjupad översyn av nuläget, se över utvecklingsbehov och formulera passande åtgärder. Myndigheterna kan till exempel ställa sig följande frågor:

 • I vilka upphandlingar och på vilket sätt inkluderar vi tillgänglighet i upphandlingsprocessen?
 • I vilka frågor och på vilket sätt samråder vi med personer med funktionsnedsättning och funktionshindersorganisationer?
 • Hur ser den fysiska tillgängligheten ut i våra lokaler?
 • Hur ser tillgängligheten ut i vår information och kommunikation?
 • Har nyckelpersoner på vår myndighet den kompetens och kunskap som de behöver?

Uppföljning - MFD

Komma igång och uppföljning

För att komma igång med uppdraget tror MFD att det är viktigt att alla strategimyndigheter inledningsvis går igenom hur de vill jobba och mäta utvecklingen i uppdraget. Regeringen har också avsatt särskilda medel för detta. De pengarna kan till exempel användas för att:

 • utveckla intern kompetens
 • utveckla uppföljningssystemen
 • genomföra en nulägesbeskrivning som kan ligga till grund för det fortsatta arbetet
 • se över eventuellt pågående arbete med hållbar utveckling eller Agenda 2030 och hur strategin kan integreras i det arbetet.

Nulägesbeskrivning central del i uppstarten

En nulägesbeskrivning beskriver det aktuella läget och kan utgöra en central del i uppstarten av arbetet med strategin. Den kan exempelvis syfta till att:

 • skapa en startpunkt eller nollmätning som möjliggör framtida nedslag och fortsatta jämförelser på strategiska områden
 • identifiera prioriterade områden och formulera satsningar
 • identifiera behov av fortsatt uppföljning
 • få fördjupad kunskap om tillgänglighetsarbete inom någon eller flera av myndighetens verksamhetsområden.