Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
Två funktionsnedsättningsskyltar i fönstret på en buss.

Mål och inriktning funktionshinderspolitiken

I november 2017 fattade riksdagen beslut om ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för genomförandet av funktionshinderspolitiken.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att
"med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund."

Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

Regeringens proposition Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Inrikt­ning för funktions­hinders­­politiken

För att nå det nationella målet ska genomförandet av funktionshinders-politiken inriktas mot fyra områden.

Översyn av funktions­­hinders­politiken

Det pågår för närvarande ett arbete för att se över styrningen och uppföljningen av funktionshinderspolitiken.

Utred­ning av styrningen inom politiken

I samband med att regeringen i november 2017 beslutade om nytt mål och ny inriktning för att genomföra funktionshinderspolitiken tillsattes en utredning. Utredningen skulle se över styrningen inom funktionshinderspolitiken med det nya nationella målet som utgångspunkt.

Styrutredningen redovisade sitt förslag till regeringen den 31 januari 2019. Förslaget har nu remitterats.

Uppdraget innebar att

  • beskriva tillämpningen av principen om universell utformning
  • föreslå effekt- och resultatmål för samhällsområden
  • se över de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken
  • föreslå hur långsiktig uppföljning för målen inom funktionshinderspolititiken bör utformas.

Betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23) på regeringens webbplats

Remissvaret från Myndigheten för delaktighet på regeringens webbplats