Kunskap

Myndigheten för delaktighet främjar genomförandet av funktionshinderspolitiken i samhället.