Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Så kommer ni igång

Starta arbetet med hjälp av de verktyg som erbjuds här! Vänd er gärna till MFD om ni behöver råd, stöd eller söker samarbete.

Stöd utvecklas efter behov

Det uppdrag som MFD har fått är kopplat till MFD:s instruktionsbundna uppdrag och mycket kunskap och stöd om tillgänglighet är redan framtaget. För att tydligare utgå från myndigheternas enskilda behov ska stödet nu vidareutvecklas i dialog med myndigheterna för att det ska bli ännu mer användbart i det dagliga arbetet. 

Vårt uppdrag

Nationellt mål, inriktning och konvention

MFD:s uppföljning kan utgöra stöd

I MFD:s årliga uppföljning får myndigheter besvara frågor om tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Utifrån den kan myndigheterna genomföra en fördjupad översyn av nuläget, se över utvecklingsbehov och formulera passande åtgärder. Myndigheterna kan till exempel ställa sig följande frågor:

 • I vilka upphandlingar och på vilket sätt inkluderar vi tillgänglighet i upphandlingsprocessen?
 • I vilka frågor och på vilket sätt samråder vi med personer med funktionsnedsättning och funktionshindersorganisationer?
 • Hur ser den fysiska tillgängligheten ut i våra lokaler?
 • Hur ser tillgängligheten ut i vår information och kommunikation?
 • Har nyckelpersoner på vår myndighet den kompetens och kunskap som de behöver?

Uppföljning

Komma igång och uppföljning

För att komma igång med uppdraget tror MFD att det är viktigt att alla strategimyndigheter inledningsvis går igenom hur de vill jobba och mäta utvecklingen i uppdraget. Regeringen har också avsatt särskilda medel för detta. De pengarna kan till exempel användas för att:

 • utveckla intern kompetens
 • utveckla uppföljningssystemen
 • genomföra en nulägesbeskrivning som kan ligga till grund för det fortsatta arbetet
 • se över eventuellt pågående arbete med hållbar utveckling eller Agenda 2030 och hur strategin kan integreras i det arbetet.

Nulägesbeskrivning central del i uppstarten

En nulägesbeskrivning beskriver det aktuella läget och kan utgöra en central del i uppstarten av arbetet med strategin. Den kan exempelvis syfta till att:

 • skapa en startpunkt eller nollmätning som möjliggör framtida nedslag och fortsatta jämförelser på strategiska områden
 • identifiera prioriterade områden och formulera satsningar
 • identifiera behov av fortsatt uppföljning
 • få fördjupad kunskap om tillgänglighetsarbete inom någon eller flera av myndighetens verksamhetsområden.

Lär dig mer om FN-konventionen

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning gäller i Sverige sedan 2009.

FN:s konvention i korthet

Alla har rätt att vara fullvärdiga medborgare och ta del av mänskliga rättigheter. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar att ingen människa får diskrimineras eller uteslutas från någon del av samhällslivet.

Videoalternativ:

Prenumerera på Strateginyhetsbrevet

Detta nyhetsbrev är öppet för alla men vänder sig främst till myndigheterna som arbetar inom strategin och till funktionshindersorganisationerna. Nyhetsbrevet utkommer fyra gånger per år.

Mer information och anmälan till nyhetsbrevet