Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Myndigheternas uppdrag

De statliga aktörer som fått ett särskilt uppdrag i strategin är utvalda med omsorg. Alla har en strategisk roll i samhällsutvecklingen och har därför särskilt stor betydelse för förverkligandet av riksdagens mål för funktionshinderspolitiken.

Statliga myndigheter arbetar med att förverkliga regler, lagar och reformer som regeringen och riksdagen fastställt. Myndigheternas arbete ska underlätta för medborgarna och göra det enkelt för dem att använda det som samhället erbjuder. För att en produkt, tjänst eller miljö ska kunna användas av så många som möjligt behöver olika behov tänkas in redan från början.

De myndigheter som fått uppdraget inom funktionshindersstrategin ska följa upp utvecklingen inom respektive område i relation till det funktionshinderspolitiska målet. Myndigheterna ska också redovisa hur de involverar funktionshindersorganisationerna i arbetet. Strategiarbetet ska pågå under tio år och ska kompletteras med en handlingsplan efter fem år.

MFD har fått ett särskilt uppdrag att stödja myndigheterna. MFD ska vara en samarbetspartner till myndigheterna och detta stöd tar vi fram utifrån behov och i samverkan med myndigheterna. Vi ska också skapa arenor där myndigheterna kan träffas, lära av varandras erfarenhet och hitta gemensamma strategier i utvecklingsarbetet.

MFD har ett strategiskt råd av generaldirektörer som ska leda arbetet i strategin.

Strategiskt gd-råd

Ökad effektivitet

Riksdagen antog 2017 ett nytt mål och en ny inriktning för funktionshinderspolitiken. Målet utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och ska bidra till jämlikhet i levnadsvillkor med mångfald som grund.

För att nå det nationella målet ska genomförandet inriktas mot fyra områden. Detta förtydligas också i och med strategin och kan ses som fyra arbetssätt som bidrar till att statlig verksamhet når fler. Dessa är:

  • Universell utformning
  • Identifiera och åtgärda hinder i tillgängligheten
  • Individuella stöd och insatser
  • Åtgärda och motverka diskriminering

Genom arbetssätten kan myndigheter tillsammans bygga ny kunskap som kan bidra till förbättringar inom alla myndigheters verksamheter.

Det bidrar i sin tur till att myndighetens resurser kan användas mer effektivt och att stärka förtroendet i kontakten med medborgare. Det bidrar också till att arbetsgivarvarumärket kan stärkas.

Ett samhälle för alla

Funktionshinderspolitiken - en politik för ökad delaktighet

Verktyg för arbetet med tillgänglighet och delaktighet

Ett sätt att utveckla och stärka andra områden

Många olika faktorer påverkar människors möjligheter att delta i samhället. En funktionsnedsättning kan förstärka och fördjupa redan befintliga utmaningar och ojämlikheter. Våld och övergrepp är exempel på sådana områden. Men det kan också vara kopplat till både ålder och kön. 

I och med strategin tydliggör regeringen att funktionshinder hänger ihop med dessa områden för att möjliggöra bättre levnadsvillkor och mer delaktighet i samhället för fler.  

Därför finns det många vinster med att jobba integrerat med målen för funktionshinderspolitiken, jämställdhetspolitiken och barnrättspolitiken. Jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, är till exempel en förutsättning för jämlikhet i samhället.

Stöd i strategiarbetet

Flera myndigheter har ett regeringsuppdrag att arbeta med den funktionshinderspolitiska strategin. Här finns ett anpassat stöd för myndigheterna.
Stöd i strategi för funktionshinderspolitiken