Tillgänglighet i korthet

Tillgänglighet betyder olika saker i olika sammanhang. Myndigheten för delaktighet arbetar med tillgänglighet utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den ligger till grund för funktionshinderspolitiken i Sverige och EU och ett stort antal länder.

Utifrån konventionen är tillgänglighet en avgörande förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av sina mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Tillgänglighet handlar om jämlikhet och icke-diskriminering och är också en bärande princip som gäller alla mänskliga rättigheter. Tillgänglighet är en investering för socialt hållbar utveckling.

Tillgänglighet rör hela samhället

Tillgänglighet handlar om tillträde till den fysiska miljön, transporter och anläggningar samt tillgång till information, kommunikation, varor, produkter och tjänster, inklusive digitala lösningar.

Tillgänglighet rör samhällets olika områden, exempelvis arbetsmarknad, bostäder, digitalisering, hälso- och sjukvård, rättssystem, transporter och utbildning.

Exempel på tillgänglighet

  • Digitala lösningar som alla kan förstå och som ger alternativ för syn och hörsel.
  • Fysisk miljö och transporter som är möjliga att använda för personer som har en funktionsnedsättning.

Utgångspunkter för tillgänglighet

Tillgänglighet enligt konventionen handlar om att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna ta del av allt i samhället.

  • När något nytt utvecklas är utgångspunkten universell utformning. Det innebär en förståelse för att det finns en variation av mänskliga behov som ställer krav på utformningen av tjänster, produkter med mera. Det innebär att redan från början förstå att användningen varierar utifrån olika mänskliga behov och att detta i sin tur ställer krav på utformningen. 
  • De brister i tillgängligheten som redan finns i samhället ska åtgärdas enligt de lagar och regler som finns. Områden där tillgänglighetskrav saknas behöver utvecklas.
  • I det enskilda fallet ska diskriminering undvikas genom skäliga åtgärder. Sedan den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagen.

Lär dig mer om tillgänglighet

Här hittar du material för att få fördjupad kunskap om tillgänglighet.

Relaterad information

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: