Ansvars- och finansieringsprincipen

Ansvars- och finansieringsprincipen betyder att det är varje samhällssektors ansvar att bli tillgänglig och att kostnaderna ska tas i ordinarie verksamhet.

Ansvars- och finansieringsprincipen är en av de grundläggande principerna i svensk funktionshinderspolitik.

I propositionen Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken står det så här om ansvars- och finansieringsprincipen:

”Ansvars- och finansieringsprincipen innebär att varje sektor i samhället har ansvar för att funktionshinderspolitiken genomförs. Det är hela samhällets ansvar att se till att människor inte exkluderas och att alla människors kompetens tas tillvara.” 

Senast granskad: 2018-07-30
Dela: