Barn och unga med funktionsnedsättning

Flera undersökningar visar att barn med funktionsnedsättningar i jämförelse med andra barn uppskattar sin hälsa som sämre, trivs sämre med livet, är mer utsatta för mobbning och deltar i lägre utsträckning i fritidsaktiviteter.

Barn med funktionsnedsättning är, i likhet med alla andra barn, individer vars levnadsförhållanden påverkas av en mängd olika faktorer. Därutöver har de en eller flera funktionsnedsättningar som på olika sätt kan ställa krav på omgivningen och på samhället för att de ska kunna ta del av sina rättigheter.

Barnperspektivet ska genomsyra allt arbete inom funktionshinderspolitiken. Trots att barnkonventionen ska garantera att alla barn har de rättigheter som anges i konventionen visar flera studier att barn med funktionsnedsättning som grupp inom många områden har sämre levnadsvillkor jämfört med barn utan funktionsnedsättning.

Till skillnad från vuxna med funktionsnedsättning befinner sig barn i andra miljöer och utsätts därmed för andra hinder, till exempel i skolan. Därför behövs ett särskilt fokus på de hinder och de miljöer som barn och unga möter i sin vardag. Barn är också beroende av sina föräldrar eller vårdnadshavare för att kunna delta i samhället.

Det är många aktörer i samhället som tar fram kunskap och stödmaterial om barns rättigheter.

Senast granskad: 2019-09-30
Dela: