Funktionshinderspolitiken

Funktionshinderspolitiken syftar till ett jämlikt samhälle med mångfald som grund där alla har möjlighet att vara fullt delaktiga oavsett funktionsförmåga.

Målet för funktionshinderspolitiken

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och att barnrättsperspektivet uppmärksammas.

Inriktning på arbetet

För att nå det nationella målet inriktas arbetet mot fyra områden

  • principen om universell utformning,
  • befintliga brister i tillgängligheten,
  • individuella stöd och lösningar för individens självständighet och
  • att förebygga och motverka diskriminering.

Bakgrund

Målet föreslogs av regeringen i propositionen Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken. Propositioner och andra ärenden bereds inför beslut i riksdagen i olika utskott. Riksdagen la efter beredning i Socialutskottet till: ”med mångfald som grund” till det nationella målet. I november 2017 fattade riksdagen beslut om det nya målet och den nya inriktningen för att genomföra funktionshinderspolitiken.

I propositionen föreslog regeringen också en utredning om styrningen i funktionshinderspolitiken.

Relaterad information

Senast granskad: 2019-02-04
Dela: