FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Illustration Människor i olika åldrar

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. För att garantera detta finns FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Konventionen innehåller 50 artiklar som beskriver vilka mänskliga rättigheter som personer med funktionsnedsättning har och vad som krävs för att inte kränka dessa rättigheter. Den utgår ifrån att det går att ta bort och förebygga funktionshinder genom förändringar i miljö och omgivning. 

Konventionen utgår från grundläggande principer som jämlikhet och icke-diskriminering. Tillgänglighet är en allmän princip i konventionen, både när det gäller den fysiska miljön och information och kommunikation.

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.

Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.

Rapporter till FN:s övervakningskommitté

För att övervaka att länderna följer konventionen har FN en övervakningskommitté. Alla länder som har antagit konventionen ska regelbundet lämna in en rapport till kommittén där de beskriver hur de följer och arbetar med rättigheterna i konventionen. Kommittén lämnar sedan sin bedömning med rekommendationer till länderna. Den svenska funktionshindersrörelsen har också lämnat sina synpunkter i form av en alternativ rapport till FN.

Funktionshinderspolitiken

Konventionen är vägledande för funktionshinderspolitiken och hur myndigheter, kommuner och landsting ska arbeta för att nå målet i funktionshinderspolitiken. Målet är att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället på jämlika villkor och kunna ta del av sina mänskliga rättigheter.

Det innebär att offentlig sektor ska utgå ifrån att människor har olika behov och förutsättningar när man planerar och genomför förändringar i samhället.

Allmänna kommentarer

FN:s kommitté tar fram olika riktlinjer och fördjupande kommentarer om artiklarna i konventionen för att hjälpa länder i arbetet med konventionen. Kommittén gör en allmän kommentar för att förklara hur en specifik artikel ska tolkas. De väljer ut artiklar utifrån de områden där länder har haft svårast att tolka och genomföra konventionen.

Senast granskad: 2019-12-04
Dela: