Delaktighet i korthet

Full delaktighet för alla, oavsett funktionsförmåga, inom alla områden i samhället är centralt för funktionshinderspolitiken. Det som avgör möjligheten till delaktighet är tillgängligheten i samhället och de förutsättningar som skapats för individen.

Möjligheterna för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga rör alla områden i samhället, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.

Meningen med det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att delaktigheten ska öka. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är utgångspunkten för funktionshinderspolitiken. Konventionen finns till för att främja, skydda och garantera mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning.

Lär dig mer om delaktighet

Här hittar du material för att få fördjupad kunskap om delaktighet.

Senast granskad: 2018-07-27
Dela: