Delaktighet

Personer i rullstolar tränar  med boxhandskar.

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhällets alla områden.

Delaktighet i korthet

Full delaktighet för alla, oavsett funktionsförmåga, inom alla områden i samhället är centralt för funktionshinderspolitiken.

Delaktighet i korthet

Tillgänglighet i korthet

En förutsättning för delaktighet för alla är att samhället är tillgängligt, både fysiskt tillgängligt och med tillgänglig information och kommunikation.

Tillgänglighet i korthet

FN:s konvention

Konventionen ska garantera att personer med funktionsnedsättning kan leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra.

FN:s konvention

Funktionshinderspolitiken

Funktionshinderspolitiken syftar till ett jämlikt samhälle med mångfald som grund där alla har möjlighet att vara fullt delaktiga oavsett funktionsförmåga.

Funktionshinderspolitiken

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: