Uppföljning landsting och regioner

Här hittar du resultat från 2017 års uppföljning av landstingen och regionernas arbete med att integrera ett funktionshindersperspektiv i sin verksamhet.

Resultat per landsting eller region

För att följa upp hur landsting och regioner arbetar med funktionshindersfrågor skickar Myndigheten för delaktighet en enkät till samtliga landsting och regioner. År 2017 svarade 16 av 21 landsting.

Styrdokument

Det är viktigt att funktionshinderfrågorna ingår i landstingen och regionernas styrande dokument. Det ökar förutsättningarna att nå ut i verksamhetens alla delar och det underlättar samlade insatser. Att utgå från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan vara vägledande och bidrar till ett större helhetsgrepp med arbetet att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

 • Samtliga av de svarande landstingen och regionerna har i något av sina landstings-eller regionövergripande styrdokument skrivningar som anger att det finns ett funktionshindersperspektiv i landstingets och regionens verksamhet.
 • Majoriteten har även omnämnt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kopplat till någon av skrivningarna.

Mål och uppföljning

Mätbara mål är ett viktigt instrument på styr- och ledningsnivå. De ger en tydlig bild av vad som behöver förbättras och underlättar uppföljningsarbetet i landstingen och regionerna.

 • Sju av de svarande landstingen och regionerna har mätbara mål för att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.
 • Av dessa sju landsting och regioner följer alla utom ett upp minst något av målen. Vanligast är att ha följt upp målen under det senaste året. 

Kunskapshöjande insatser

Det är viktigt att tjänstemän på ledningsnivå och förtroendevalda har kompetens i funktionshindersfrågor och grundläggande kunskap om mänskliga rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 • Ungefär en tredjedel av de svarande landstingen och regionerna har under de senaste två åren genomfört utbildningar eller andra insatser för att öka kunskapen hos förtroendevalda eller tjänstemän på ledningsnivå om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
 • Det är vanligare att tjänstemän på ledningsnivå genomför sådan utbildning eller insats, än att förtroendevalda gör det.

Upphandling

Enligt upphandlingsreglerna, lag om offentlig upphandling (LOU) och lag om upphandling inom försörjningstjänsterna (LUF), ska det som upphandlas anpassas till samtliga användares behov, vilket även innefattar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att ställa krav vid upphandlingar som säkerställer att alla, oavsett funktionsförmåga, i största möjliga utsträckning kan använda produkter, miljöer, program och tjänster.

 • Drygt hälften av de svarande landstingen och regionerna ställer krav i sina interna styrdokument för upphandling som motsvarar de skyldigheter som finns i upphandlingsreglerna kring tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 
 • Knappt hälften av de svarande landstingen och regionerna anger att de inte ställer sådana krav. 

Samråd med funktionshindersorganisationer

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det att samhället ska samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning. Samråd med det civila samhället och intresseorganisationer är en förutsättning för att kunna säkra kvalitet i beslut och skapa en gynnsam utveckling för delaktighet i samhället.

 • Alla svarande landsting och regioner anger att de har samråd med funktionshindersrörelsen på en övergripande nivå. Majoriteten av dessa anger att samrådet utgår från ett beslutat reglemente eller motsvarande. De flesta som har reglemente har tagit fram det i samarbete med funktionshindersorganisationerna.
 • Ungefär hälften av de svarande landstingen och regionerna anger att samrådet har utvärderats under de senaste två åren. Varannan har genomfört utvärderingen i samarbete med funktionshindersorganisationer.

Åtgärder för anställning

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska den offentliga sektorn vidta ändamålsenliga åtgärder för att anställa personer med funktionsnedsättning. Kommuner, landsting, regioner och myndigheter är stora arbetsgivare med ett särskilt viktigt uppdrag att se till att arbetslivet är tillgängligt för alla.

 • Ungefär tre av fyra svarande landsting och regioner har vidtagit övergripande åtgärder för att förebygga eller undanröja hinder och därmed öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i landstingen och regionerna.
 • Åtgärderna handlar bland annat om att göra lokaler och arbetsplatsen tillgängliga, att ta emot praktikanter och att skapa en rekryteringsprocess som fungerar för alla.

Arbetsmiljöarbete

Personal- och arbetsmiljöarbetet är avgörande för att en arbetsplats ska kunna vara en plats där medarbetare med funktionsnedsättning kan arbeta på lika villkor som andra. För att åstadkomma detta behöver funktionshindersperspektivet lyftas fram i policydokument på området, exempelvis i arbetsmiljöpolicyn.

 • Ungefär hälften av de svarande landstingen och regionerna tar upp tillgänglighet för anställda med funktionsnedsättning i sin arbetsmiljöpolicy.
 • De flesta landsting och regioner tar upp tillgänglighet för anställda med funktionsnedsättning genom generella skrivningar som bland annat omfattar tillgänglighet för anställda med funktionsnedsättning.

Handlingsplan för tillgänglighet

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

 • Hälften av de svarande landstingen och regionerna arbetar med aktiva åtgärder kopplade till diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning.
 • Bland dessa landsting och regioner anger de flesta att de aktiva åtgärderna är kopplade till diskrimineringsformen bristande tillgänglighet.
Senast granskad: 2018-03-23
Dela: