Uppföljning kommuner

Här hittar du resultat från 2018 års uppföljning av kommunernas arbete med att integrera ett funktionshindersperspektiv i sin verksamhet.

För att följa upp hur kommuner arbetar med funktionshindersfrågor skickar Myndigheten för delaktighet en enkät till samtliga kommuner. Enkäten har skickats ut 2017 och 2018. År 2018 svarade 63 procent av kommunerna på enkäten.

Styrdokument

Det är viktigt att funktionshinderfrågor ingår i kommunens styrande dokument. Det ökar förutsättningarna att nå ut i verksamhetens alla delar. Att utgå från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan vara vägledande i arbetet med funktionshindersfrågor.

  • Nästan alla svarande kommuner har i något av sina styrdokument skrivningar som anger att det ska finnas ett funktionshindersperspektiv i kommunens verksamhet.
  • Tre av fyra kommuner anger att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har varit vägledande i arbetet med att ta fram skrivningarna.
  • Tre av fem kommuner anger även att de har en specifik kommunövergripande strategi eller plan för hur tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska öka i kommunen.

Diagram 1. Andel (%) kommuner som i sina styrdokument har skrivningar som anger att det ska finnas ett funktionshindersperspektiv i kommunens verksamhet samt andelen där FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har varit vägledande i arbetet, 2018. Antal svarande kommuner 178.

Diagram 1: Styrdokument med funktionshindersperspektiv. Antal svarande kommuner 178 stycken. 24 procent av kommunerna, har i alla eller de flesta av sina styrdokument, skrivningar som anger att det ska finnas ett funktionshindersperspektiv i kommunens verksamhet. För 21 procent av dessa kommuner har FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning varit vägledande i arbetet med att ta fram skrivningarna. 70 procent av kommunerna, har i något eller några av sina styrdokument, skrivningar som anger att det ska finnas ett funktionshindersperspektiv i kommunen verksamhet. För 49 procent av dessa kommuner har FN:s konvention varit vägledande i arbetet med att ta fram skrivningarna. 7 procent av kommunerna, har inga skrivningar sina styrdokument, som anger att det ska finnas ett funktionshindersperspektiv i kommunens verksamhet.

Mål och uppföljning

Mätbara mål är viktiga instrument på styr- och ledningsnivå och underlättar uppföljningsarbetet i kommunerna.

  • Två av fem svarande kommuner har mätbara mål för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Av dessa kommuner har näst intill alla följt upp något av målen under de senaste två åren.

Diagram 2. Andel (%) kommuner efter om de har mätbara mål för att öka tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och om de har följts upp de senaste två åren, 2018. Antal svarande kommuner: 178.

Diagram 2: Mätbara mål och uppföljning. Antal svarande kommuner 177 stycken. 59 procent av kommunerna har inte mål för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. 27 procent av kommunerna har mål för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och har följt upp alla eller de flesta under de senaste två åren. 11 procent av kommunerna har mätbara mål för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och har följt upp något eller några av målen under de senaste två åren. 2 procent av kommunerna har nyligen antagit mål för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och har därför inte följt upp dem än. 1 procent av kommunerna har mål för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och har inte följt upp något av målen under de senaste två åren.

Kunskapshöjande insatser

Det är viktigt att tjänstemän på ledningsnivå och förtroendevalda har kompetens i funktionshindersfrågor och grundläggande kunskap om mänskliga rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

  • Två av fem av alla svarande kommuner har under de senaste två åren gjort insatser för att öka kunskapen om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning hos förtroendevalda, hos tjänstemän på ledningsnivå eller hos båda.

Diagram 3. Andel (%) kommuner som under de senaste två åren har genomfört utbildningar eller andra insatser för att öka kunskapen om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, 2018. Antal svarande kommuner: 173.

Diagram 3: Kunskapshöjande insatser. Antal svarande kommuner 173 stycken. 59 procent av kommunerna har inte, under de senaste två åren, genomfört utbildningar eller andra insatser för att öka kunskapen om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 21 procent av kommunerna har under de senaste två åren, genomfört utbildningar eller andra insatser för att öka kunskapen om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, för både förtroendevalda och tjänstemän på ledningsnivå. 14 procent av kommunerna har under de senaste två åren, genomfört utbildningar eller andra insatser för att öka kunskapen om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, för tjänstemän på ledningsnivå. 6 procent av kommunerna har under de senaste två åren, genomfört utbildningar eller andra insatser för att öka kunskapen om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, för förtroendevalda.

Upphandling

Enligt upphandlingsreglerna, lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningstjänsterna (LUF), ska det som upphandlas anpassas till samtliga användares behov. Det omfattar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att ställa krav vid upphandlingar som säkerställer att alla, oavsett funktionsförmåga, i största möjliga utsträckning kan använda produkter, miljöer, program och tjänster.

  • Fyra av fem svarande kommuner ställer krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vid upphandling och inköp av varor och tjänster som ska användas av fysiska personer.

Diagram 4. Andel (%) kommuner som ställer krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vid upphandling och inköp av varor och tjänster som ska användas av fysiska personer, 2018. Antal svarande kommuner: 166.

Diagram 4: Upphandling. Antal svarande kommuner 166 stycken. 36 procent av kommunerna har ställt krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, vid alla eller de flesta upphandlingar, som rör inköp av varor och tjänster som ska användas av fysiska personer. 48 procent av kommunerna har ställt krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, vid någon eller några upphandlingar, som rör inköp av varor och tjänster som ska användas av fysiska personer. 16 procent av kommunerna har inte ställt krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vid upphandlingar som rör inköp av varor och tjänster som ska användas av fysiska personer.

Samråd med funktionshindersorganisationer

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det att samhället ska samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning. Samråd med det civila samhället och intresseorganisationer är en förutsättning för att kunna säkra kvalitet i beslut och skapa en gynnsam utveckling för delaktighet i samhället.

  • Nästan alla svarande kommunerna anger att de samråder med funktionshindersorganisationer i arbetet med att förbättra tillgängligheten i kommunens verksamhet. Lite mindre än hälften av dessa kommuner anger att de under de senaste två åren har utvärderat samråden i samarbete med funktionshindersorganisationerna.

Diagram 5. Andel (%) kommuner som samråder med funktionshindersorganisationer i arbetet med att förbättra tillgängligheten i kommunens verksamhet, 2018. Antal svarande kommuner: 180.

Diagram 5: Samråd med funktionshindersorganisationer. Antal svarande kommuner 180 stycken. 87 procent av kommunerna samråder med funktionshindersorganisationer i arbetet med att förbättra tillgängligheten i kommunens verksamhet. 13 procent av kommunerna samråder ibland med funktionshindersorganisationer i arbetet med att förbättra tillgängligheten i kommunens verksamhet. 1 procent av kommunerna samråder inte med funktionshindersorganisationer i arbetet med att förbättra tillgängligheten i kommunens verksamhet.

Åtgärder för anställning

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har personer med funktionsnedsättning rätt till arbete på lika villkor som andra. Den offentliga sektorn ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att anställa personer med funktionsnedsättning. Konventionsstaterna ska även identifiera och undanröja hinder och barriärer för tillgänglighet, bland annat på arbetsplatser.

  • Fyra av fem svarande kommuner har gjort någon åtgärd för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i kommunen. Vanligast är att kommunerna gjort detta genom tillgänglighetsanpassningar i lokaler eller genom att erbjuda praktikplatser, lärlingsplatser eller motsvarande för vissa grupper.

Diagram 6. Andel (%) kommuner som har vidtagit åtgärder för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i kommunen, 2018. Flera svar möjliga. Antal svarande kommuner: 175.

Diagram 6: Åtgärder för anställning. Flera svar möjliga. Antal svarande kommuner 175 stycken. 21 procent av kommunerna har vidtagit åtgärder för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i kommunen genom att förbättra tillgängligheten i rekryteringsprocessen. 57 procent av kommunerna har vidtagit åtgärder för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i kommunen genom att erbjuda praktikplatser, lärlingsplatser eller motsvarande. 56 procent av kommunerna har vidtagit åtgärder för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i kommunen genom tillgänglighetsanpassningar i lokalerna och på arbetsplatsen. 17 procent av kommunerna har vidtagit åtgärder för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i kommunen på annat sätt. 17 procent av kommunerna har inte vidtagit åtgärder för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i kommunen.

Senast granskad: 2019-02-22
Dela: