Offentliga aktörer

Här hittar du resultat från 2018 års uppföljning av hur kommuner, landsting, regioner och myndigheter arbetar med att integrera ett funktionshindersperspektiv i styrningen och ledningen av sina verksamheter.

För andra gången genomförde Myndigheten för delaktighet; MFD, hösten 2018 en enkätundersökning bland samtliga kommuner, landsting, regioner och myndigheter för att följa upp hur de arbetar med funktionshindersfrågor i sin styrning och ledning.

Enkäten är en del i MFD:s uppföljning av offentliga aktörer. Det var 63 procent av kommunerna, 90 procent av landsting och regioner samt 89 procent av myndigheterna som besvarade enkäten. Undersökningen genomfördes även hösten 2017.

Ett systematiskt styrnings- och ledningsarbete kring funktionshindersfrågor är grundläggande för att nå ut i hela verksamheten. Genom att inkludera funktionshindersperspektivet i ledningssystemen ser aktörerna till att arbetet bedrivs på ett effektivt sätt. Det minskar också risken att frågorna drivs vid sidan av den ordinarie verksamheten.

Uppföljningen visar att huvuddelen av statliga myndigheter, kommuner och regioner på något sätt reglerar funktionshindersperspektivet i något av sina övergripande styrdokument. Funktionshindersperspektivet finns delvis, men inte tillräckligt, i de offentliga aktörernas styrnings- och ledningsprocesser. I allmänhet saknas mål om hur rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska genomföras.

Senast granskad: 2018-03-23
Dela: