Offentliga aktörer

Här hittar du resultat från 2017 års uppföljning av hur kommuner, landsting, regioner och myndigheter arbetar med att integrera funktionshindersfrågor i styrningen och ledningen av sina verksamheter.

Hösten 2017 genomförde MFD en enkätundersökning bland samtliga kommuner, landsting, regioner och myndigheter för att följa upp hur de arbetar med funktionshindersfrågor i sin styrning och ledning. Enkäten är en del i MFD:s uppföljning av offentliga aktörer.
Det var 61 procent av kommunerna, 76 procent av landsting och regioner samt 84 procent av myndigheterna som besvarade enkäten.

Ett systematiskt styrnings- och ledningsarbete kring funktionshindersfrågor är grundläggande för att nå ut i hela verksamheten. Genom att inkludera funktionshindersperspektivet i ledningssystemen säkerställer aktörerna att arbetet bedrivs på ett effektivt sätt. Det minskar också risken att frågorna drivs vid sidan av den ordinarie verksamheten.

Senast granskad: 2018-03-23
Dela: