Utbildning

Lärare och elever i en skolsal. Illustration

Alla människor har rätt till utbildning på lika villkor, utan att exkluderas eller diskrimineras.

Ett inkluderande utbildningssystem och möjligheter till livslångt lärande är centralt i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Utbildningsnivån hos en person styr såväl förutsättningarna för demokratisk delaktighet, ekonomisk självständighet och upplevd, såväl som dokumenterad, god hälsa. Att kunna välja och genomföra en utbildning är avgörande för utvecklingen av delaktigheten i samhället och jämlika levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

MFD:s rapporter inom utbildningsområdet

Här hittar du Myndigheten för delaktighets rapporter med koppling till utbildning.

Andra rapporter inom utbildningsområdet

Här hittar du rapporter och material som andra har tagit fram. Materialen berör utbildning utifrån ett funktionshindersperspektiv.

Senast granskad: 2019-02-21
Dela: