Utbildning

Lärare och elever i en skolsal. Illustration

Alla människor har rätt till utbildning. Och all utbildning ska vara tillgänglig för alla enligt artikel 24 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Rätten till utbildning ska säkerställas genom inkludering, skälig anpassning och tillgång till stöd utifrån behov. Det handlar också om rätten till en kvalitativ och inkluderande utbildning för alla. All utbildning ska alltså vara tillgänglig för alla, utan diskriminering. I artikel 9 i konventionen ställs också krav på tillgänglighet när det gäller den fysiska miljön, tillgång till transporter och information och kommunikation.

Situationen för personer med funktionsnedsättning

Under läsåret 2015/16 hade Sverige drygt 996 000 elever i grundskoleåldern. Av dessa gick knappt 986 000 elever i den ordinarie grundskolan, cirka 10 000 i grundsärskolan samt ungefär 500 elever i de statliga specialskolorna.

Statistik från Statistiska centralbyrån visar att personer med funktionsnedsättning i genomsnitt har en lägre utbildningsnivå än övriga befolkningen. I åldersintervallet 25–64 år har nästan 18 procent av personerna med funktionsnedsättning högst förgymnasial utbildning, att jämföra med 10 procent hos den övriga befolkningen.

Diagram 1. Andel (%) för utbildningsnivån hos personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen 25–64 år, 2014/15

 

Källa: ULF/SILC 2014/15

Det är vanligare bland ungdomar med funktionsnedsättning att avbryta gymnasiestudier än bland övriga ungdomar. Nästan 13 procent av de personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 20–36 år som endast har grundskoleutbildning har avbrutit sina gymnasiestudier. Bland den övriga befolkningen är det knappt fem procent som avbrutit sina gymnasiestudier.

Diagram 2. Andel (%) personer med högst förgymnasial utbildning i åldersgruppen 20–36 år som påbörjat gymnasieskolan men inte slutfört sina studier, 2014/15

 

Källa: ULF/SILC 2014/15 

Det är en större andel pojkar än flickor som får det stöd de behöver. Det finns också en markant nedgång i stödinsatser vid övergången mellan olika skolstadier. Det kan därför tala för att det finns en risk att elevers behov av särskilt stöd inte uppmärksammas vid byten mellan skolenheter. Eleverna hamnar mellan stolarna när relevant information inte når undervisande lärare.

Diagram 3. Andelen (%) elever med särskilt stöd i grundskolans årskurs 1–9, läsåret 2016/17

 

Källa: Skolverkets officiella statistik 2016/17

Personer med funktionsnedsättning om utbildning

Undersökningspanelen Rivkraft svarade på frågor om hur man upplever eller upplevt sin utbildning. Totalt svarade 1923 personer på enkäten under perioden 4 oktober till 16 november 2017. Totalt svarade 1923 personer.

  • Ungefär en tredjedel av de personer som besvarade enkäten uppgav att de upplevt sig diskriminerade under sin skoltid. Anledningarna kan delas in i kategorierna bristande tillgänglighet, dåligt bemötande, okunskap, bristande förståelse och ekonomiska orsaker.
  • Hinder i grund- och gymnasieskolan utgörs av bristande tillgänglighet, vilket innebär svårigheter att förflytta sig, höra i undervisningssituationer och tillgodogöra sig undervisningsmaterial. Vidare handlar det om att verksamheter exempelvis inte erbjuder anpassad studietakt och tentamina eller tillhandahåller mer tillgängliga instruktioner.

MFD:s rapporter inom utbildningsområdet

Här hittar du Myndigheten för delaktighets rapporter med koppling till utbildning.

Andra rapporter inom utbildningsområdet

Här hittar du rapporter och material som andra har tagit fram. Materialen berör utbildning utifrån ett funktionshindersperspektiv.

Funktionssimulatorn

Hur upplever en person med funktionsnedsättning sin vardag? Du kan simulera två olika situationer i vardagen för hur en person med kognitiv funktionsnedsättning upplever klassrumsmiljö och kollektivtrafik.

Senast granskad: 2018-03-23
Dela: