Resande

Enligt artikel 9 om tillgänglighet ska medlemsstaterna se till att personer med funktionsnedsättning har tillgång till transporter på lika villkor som alla andra. Staterna ska ta bort hinder och barriärer mot tillgänglighet, bland annat till vägar och transportmedel.

Riksdagen beslutade 2009 om mål för transportpolitiken. Ett av målen är att tillgängligheten ska öka för medborgare och näringsliv. Bland annat ska transportsystemet utvecklas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning. Förutsättningarna att välja kollektivtrafik ska också förbättras.

Situationen för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning gör i genomsnitt 1,25 resor per dag, att jämföra med befolkningen i övrigt som gör 1,6. Kvinnor med funktionsnedsättning över 65 år är de som reser allra minst med cirka 0,8 resor per dag i genomsnitt. Dessa siffror gäller alla typer av resor och alla typer av färdsätt.

Av de resor som personer med funktionsnedsättning gör är 34 procent till arbete eller skola, 26 procent till fritidsaktiviteter och 21 procent till inköp eller service. För resenärer utan funktionsnedsättning görs drygt 50 procent av resorna till arbete eller skola, 20 procent till fritidsaktiviteter och 12 procent till inköp och service.

Personer med funktionsnedsättning om kollektivtrafik

Kollektivtrafikbarometern från Svensk kollektivtrafik har genomfört en särskild sammanställning av resultaten från årliga undersökningar mellan 2010 och 2017. Sammanställningen visar att personer med funktionsnedsättning:

  • känner sig mer otrygga i jämförelse med andra resenärer
  • inte tycker att det är lika enkelt som andra resenärer att få information inför sin resa 
  • inte tycker att det är lika enkelt att resa med kollektivtrafiken som andra resenärer. 

Undersökningspanelen Rivkraft svarade på frågor om möjligheter att resa. Av de personer som svarade på enkäten uppgav cirka 40 procent att de ofta upplever hinder i samband med resor, 30 procent att de gör det ibland och 25 procent upplever inte några hinder. Det är vanligare att kvinnliga resenärer upplever hinder i samband med resor. Totalt svarade 2574 personer på enkäten under perioden 19 maj till 14 juni 2017.

Omkring hälften av deltagarna i enkäten om kollektivtrafik är nöjda med möjligheterna att resa dit de behöver. Personer som är ganska eller mycket nöjda med möjligheterna att resa, rapporterar om vissa typer av hinder inom kollektivtrafiken. De nämner bland annat:

  • bristande information på fordon och hållplatser vid fulla fordon, förseningar och inställda turer
  • brister i tillgängligheten på vissa fordon 
  • att ekonomin inte räcker till för att resa

Personer som är mycket eller ganska missnöjda med möjligheterna att resa dit de behöver upplever sig isolerade eftersom kollektivtrafiken inte fungerar för dem. När dessa paneldeltagare uppmanas att uppge varför de inte är nöjda är de främsta förklaringarna:

  • allergi som omöjliggör resande
  • bristande tillgänglighet i kollektivtrafiken
  • brister i färdtjänsten 
  • att ekonomin inte räcker till för att resa

Andra rapporter inom kollektivtrafikområdet

Här hittar du rapporter och material som andra har tagit fram. Materialen berör kollektivtrafik utifrån ett funktionshindersperspektiv.

Senast granskad: 2018-03-23
Dela: