Hälsa

Barn i en simbassäng. Illustration.

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och ska inte diskrimineras. Det slås fast i artikel 25 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Rätten till hälsa handlar inte bara om frånvaro av sjukdom, utan också om att i förhållande till övriga befolkningen ha jämlika möjligheter till god hälsa. En rad faktorer som diskriminering, ekonomisk otrygghet och brist på delaktighet och inflytande spelar en viktig roll för hälsan. Hälsan omfattar också kontrollen över sin egen hälsa och sin kropp. Det inkluderar sexuella och reproduktiva rättigheter. Rätten till bästa möjliga hälsa ska också ses tillsammans med den grundläggande och absoluta rätten till liv i artikel 10 i konventionen.

Situationen för personer med funktionsnedsättning

Det är betydligt mindre vanligt att personer med funktionsnedsättning upplever sin hälsa som bra, i jämförelse med övriga befolkningen. En större andel personer med funktionsnedsättning säger också att de skattar sin hälsa som dålig. En lägre andel kvinnor med funktionsnedsättning skattar sin hälsa som bra i jämförelse med män med funktionsnedsättning. 

En högre andel personer med funktionsnedsättning uppger också att de lider av symtom på dålig hälsa, till exempel svår värk och sömnproblem. Kvinnor med funktionsnedsättning har svår värk och lider av sömnproblem i högre utsträckning än män med funktionsnedsättning.

Diagram 1. Andel (%) personer över 16 år som skattar sin hälsa som god, 2014/15.

 

Källa: SCB:s undersökning av levnadsvillkor

Personer med funktionsnedsättning om hälsa

Undersökningspanelen Rivkraft svarade på frågor om den upplevda hälsan, om man motionerar och om man kan göra det i den utsträckning som man själv önskar. Det ställdes även frågor om kost och vänskap. Totalt svarade 2108 personer under perioden 24 mars till 18 april 2017.

  • En tredjedel av paneldeltagarna motionerar inte alls eller mer sällan än en gång i veckan.
  • En av tio, 9 procent, av paneldeltagarna svarade att vårdpersonalen inte alls hade förstått vad de senast sökte vård för.
  • Nästan hälften, 48 procent, har någon gång upplevt sig diskriminerade i kontakter med vården. Av dessa svarade 4 procent att de alltid upplever sig diskriminerade i vårdkontakter.
  • 54 procent av kvinnorna svarade att de någon gång känt sig diskriminerade, jämfört med 33 procent bland männen.
  • Rivkraft 18 

MFD:s rapporter inom hälsoområdet

Här hittar du Myndigheten för delaktighets rapporter med koppling till hälsa.

Andra rapporter inom hälsoområdet

Här hittar du rapporter och material som andra har tagit fram och som berör hälsa utifrån ett funktionshindersperspektiv.

Webbutbildning om e-hälsa och välfärdsteknik

Webbutbildning i e-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten ska ge dig som arbetar inom socialtjänsten ökad kunskap om vad e-hälsa och välfärdsteknik är på en övergripande nivå.

Senast granskad: 2018-03-23
Dela: