Arbete och försörjning

Två kvinnor vid en dator. Illustration.

Enligt artikel 9 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska medlemsstaterna identifiera och undanröja hinder för tillgänglighet, bland annat på arbetsplatser.

Artikel 27 handlar om arbete och sysselsättning och att diskriminering ska vara förbjudet i lag. Det innebär att arbetsgivaren aldrig kan neka anställning enbart på grund av att den sökande har en funktionsnedsättning. Rekryteringsprocessen ska vara öppen för alla, arbetsmiljön ska vara anpassad och arbetsvillkoren ska vara rättvisa.

Situationen för personer med funktionsnedsättning

Inom arbetsmarknadsområdet kan personer med funktionsnedsättning jämföras med övriga befolkningen i arbetskraftsundersökningen, AKU.

Bland personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga var 10 procent arbetslösa under 2017. Detta kan jämföras med den övriga befolkningen där arbetslösheten uppgick till knappt 7 procent.

Diagram 1: Sysselsättningsgrad (%) bland personer 16-64 år, 2013-2017

 

Källa: SCB:s arbetskraftsundersökning

Diagram 2: Andel (%) personer 16-24 år som varken arbetar eller studerar. Åren 2014-2015.

 

Källa: SCB:s arbetskraftsundersökning

Personer med funktionsnedsättning om arbetsmarknad

Undersökningspanelen Rivkraft svarade på frågor om arbetslivet. Totalt svarade 1923 personer på enkäten under perioden 4 oktober till 16 november 2017.

De vanligaste förekommande svaren på vad som har gjort att paneldeltagare upplevt sig diskriminerade inom arbetslivet kan delas in i kategorierna:

  • Okunskap och bristande förståelse,
  • dåligt bemötande, kränkande behandling och mobbning, 
  • bristande tillgänglighet
  • att bli uppsagd eller nekad anställning på grund av sin funktionsnedsättning. 

MFD:s rapporter inom arbetsmarknadsområdet

Här hittar du Myndigheten för delaktighets rapporter med koppling till arbetsmarknad.

Andra rapporter inom arbetsmarknadsområdet

Här hittar du rapporter och material som andra har tagit fram. Materialen berör arbetsmarknad utifrån ett funktionshindersperspektiv.

Goda exempel från Gävle kommun

Se på film hur Gävle kommun arbetar aktivt för att ordna arbete åt personer med funktionsnedsättning.,

Senast granskad: 2018-04-26
Dela: