Gör tillgängligt

Att göra tillgängligt innebär att identifiera och undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättning kan vara fullt delaktiga i samhällslivet.

Statliga myndigheter under regeringen ska genomföra inventeringar och utarbeta handlingsplaner enligt Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken. Myndigheternas lokaler, verksamheter och information ska vara tillgängliga för alla. Varje myndighet måste analysera sin egen verksamhet och utifrån denna ta ställning till vad tillgänglighetskraven innebär specifikt för dem. Många hinder är enkla att åtgärda men enklast av allt är att göra rätt från början.

I skriften Riktlinjer för tillgänglighet ges stöd och inspiration för arbetet med tillgänglighet.

I filmerna nedan visas några tankeväckande exempel på tillgänglighet i arbetslivet.

Se på film


Senast granskad: 2016-08-19