Tekniska förutsättningar för digitala trygghetstjänster

I rapporten ges bland annat förslag på hur tekniska förutsättningar för digitala trygghetstjänster kan samordnas långsiktigt och nationellt. Redovisning av ett regeringsuppdrag.

Information

Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2017

Antal sidor: 65

Artikelnummer: 2017:27

ISBN: 978-91-87883-41-5

Ladda ner

Sammanfattning

Denna rapport är en redovisning av ett regeringsuppdrag som handlade om att ta fram och lämna förslag på hur en nationell samordning för utveckling av de tekniska förutsättningarna för digitala trygghetstjänster långsiktigt ska utformas.

Myndigheten för delaktighet har kartlagt och analyserat vilka behov kommunerna har gällande tekniska förutsättningar. Myndigheten har också kartlagt vilka befintliga aktörer som arbetar inom området och befintliga samverkansgrupperingar samt analyserat hur en nationell samordning bör se ut.

Myndigheten för delaktighet föreslår:

  • Integrering av frågor om digitala trygghetstjänster och tekniska förutsättningar måste öka och bli en del av kommunernas verksamhetsutveckling.
  • Systematiskt innovationsarbete kan bidra till kommunernas verksamhetsutveckling och svara upp mot behov hos individer. Ett nationellt program bör inrättas som möjliggör och stödjer innovationer.
  • Det finns behov av ett tydligare nationellt stöd gällande bland annat infrastrukturella förutsättningar och tekniska lösningar samt innebörden av dessa. En satsning bör göras på utbildnings- och informationsinsatser om upphandlings- och informationssäker­hetsfrågor.
  • Många aktörer och grupperingar arbetar med frågor kopplade till detta område. En nationell samordning av frågor om tekniska förutsättningar för digitala trygghetstjänster bör därför införlivas i befintliga samverkansstrukturer, förslagsvis Digitaliseringsrådet eller den föreslagna Digitaliseringsmyndigheten. Samordningen av frågorna bör koordineras i befintliga strukturer för kunskapsut­veckling, som kan behöva stärkas.

Myndigheten har i framtagandet av denna rapport samverkat med Post- och telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
E-hälsomyndigheten, Upphandlingsmyndigheten, Socialstyrelsen samt SKL Kommentus Inköpscentral.

Senast granskad: 2017-10-25
Dela: