Nationell digital plattform till stöd för innovation

Delrapport av ett regeringsuppdrag om en nationell digital plattform.

Information

Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 16

Artikelnummer: 2016:18

ISBN: 978-91-87883-25-5

Ladda ner

Sammanfattning

Döva personer och personer med hörselskada eller dövblindhet har gemensamt att kommunikationen sker mer eller mindre på andra villkor än för hörande personer. Kommunikationssätten inom gruppen är högst varierande, från teckenspråk och punktskrift till talad dialog med stöd av hörapparat. Tack vare den snabba digitaliseringen och utvecklingen av verktyg, data och tjänster finns potential att erbjuda gruppen verktyg som underlättar kommunikationen avsevärt och ger förutsättningar för delaktighet i samhället. Målet kan nås både genom utveckling av särskilda verktyg för delar av gruppen och universellt utformad teknik, men också genom användning av befintlig teknik och av metoder på nya sätt.

MFD har under våren 2016 identifierat ett antal aktörer som har ansvar för eller som berörs av utveckling inom området kommunikation för målgruppen döva personer, personer med hörselskada eller dövblindhet (målgruppen). Separata möten har hållits med merparten av aktörerna och en workshop har anordnats för att i samråd med aktörerna identifiera behov och föreslå hur MFD på bästa sätt kan stimulera innovation inom området.

Som ett resultat av de intervjuer och den workshop MFD arrangerat under våren avser MFD satsa på tre parallella spår för att bygga och förvalta en nationell digital plattform. De tre spåren ska bidra till innovation genom att centrala aktörer för att driva innovation samråder, genom att erfarenheter och kunskap från samrådet förmedlas till andra aktörer samt genom kommunikation med andra aktörer. Spåren är:

  • MFD:s Innovationsråd kommunikation, som ska samla centralaaktörer inom området kommunikation för döva personer, personermed hörselskada och dövblindhet. Rådet ska samråda för attfrämja innovation, erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling ochinnovation. Innovationsrådet kan på sikt bli en av flerareferensgrupper till MFD:s kunskaps-/innovationsråd.
  • En webb med information om befintliga tjänster, pågående projektoch kunskap inom området. Webben kommer att vara en del avMFD:s webbplats www.mfd.se.
  • Ett nätverk i sociala medier (Facebook), i syfte att ha en kanal förerfarenhetsutbyte mellan intressenter, användare med flera. Nätverket är i princip öppet för vem som helst att delta. Förebild är Facebookgruppen Forum Välfärdsteknologi1.

Formerna för innovationsrådets arbete har inte färdigställts än. MFD bedömer att rådets arbete dokumenteras genom att noteringar från möten kommuniceras på MFD:s webb och att innovationsluckor och behov som identifierats beskrivs för att företag med intresse att utveckla tjänster och produkter ska kunna förstå nyttan av innovation inom området.

MFD bedömer att uppdraget löper enligt plan och kan avslutas och avrapporteras till regeringen den 31 mars 2017.

Senast granskad: 2017-06-16
Dela: