En jämställdhetsanalys av levnadsvillkor och delaktighetsmöjligheter

Redovisning till regeringen av en jämställdhetsanalys som rör levnadsvillkor och möjlighet till delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Information

Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 145

Artikelnummer: 2016:2

ISBN: 978-91-87883-13-2 (pdf)

Ladda ner

Sammanfattning

Analysen visar att personer med funktionsnedsättning som grupp generellt sett har sämre levnadsvillkor och sämre möjligheter att delta i samhällslivet än övriga befolkningen. Oavsett funktionsförmåga är flickor/kvinnors levnadsvillkor och möjligheter till delaktighet sämre än pojkars/mäns inom undersökta områden, med vissa undantag. Det finns också tydliga skillnader mellan flickor/kvinnor och pojkar/män med funktionsnedsättning när det gäller tillgång till stöd.

Förklaringarna till ojämlikheten och ojämställdheten hittas framför allt i hur våra samhällssystem är uppbyggda, hur den fysiska och kognitiva miljön är utformad och i mötet med andra människor. Det handlar också om att genussystemet reproduceras inom de olika undersökta områdena: utbildning, arbete/försörjning, politiskt inflytande och hälsa.

Senast granskad: 2017-06-16
Dela: