Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet

Kunskapsmaterial om hur miljöanpassningar för personer med nedsatt beslutsförmåga kan minimera begränsnings- och tvångsåtgärder som låsta dörrar.

Information

Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2015

Antal sidor: 48

Artikelnummer: 2015:3

ISBN: 978-91-980064-9-0 (pdf)

Ladda ner

Sammanfattning

De flesta av oss är beroende av att den miljö vi vistas i passar våra särskilda behov. Detta ställer konkreta krav på miljön, inte minst om det är äldre personer som bor och vistas där. Det handlar om hur rummen är planerade, om ljus- och färgsättning och stimulans.

En ökad andel internationella studier betonar sambandet mellan livskvalitet och en genomtänkt design för äldre. Det har visat sig att det är lika viktigt för den som är drabbad av demenssjukdom att få använda sin mentala förmåga, utföra aktiviteter för dagligt liv, engagera sig i meningsfulla aktiviteter och umgås med andra människor, som för den som är förskonad från denna sjukdom.

Myndigheten för delaktighet fick 2013 i uppdrag av regeringen att ta fram ett kunskapsmaterial om hur miljöanpassningar för personer med nedsatt beslutsförmåga kan minimera begränsnings- och tvångsåtgärder, till exempel låsta dörrar. Målgruppen är anhöriga till personer med demenssjukdom och personal på särskilda boenden. Utgångspunkten är ”Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010”, (Socialstyrelsen).

Kopplat till det här kunskapsmaterialet finns en inspirationslista/checklista  Checklista - Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet. Listan och kunskapsmaterialet går utmärkt att använda var för sig.

Materialet är framtaget inom regeringsuppdraget - Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga.

Senast granskad: 2017-06-16
Dela: