Etik och nedsatt beslutsförmåga

Frågeformulär som hjälp för etisk bedömning vid användning av välfärdsteknologi för personer med nedsatt beslutsförmåga.

Information

Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2015

Antal sidor: 22

Artikelnummer: 2015:9

ISBN: 78-91-87883-05-7 (pdf)

Ladda ner

Sammanfattning

Vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga kan ha svårt att fatta välgrundade beslut. Det kan medföra att de blir beroende av olika stöd, till exempel hjälpmedel och välfärdsteknologi. För att kunna fatta ”rätt” beslut om vilket stöd en person ska få, är det viktigt att se över etiska frågeställningar som kan uppstå vid utveckling och användning av välfärdsteknologi.

Att det uppstår etiska frågeställningar i vård och omsorg är ofrånkomligt. Det betyder inte att all användning av teknologi är etiskt problematisk. Det är dock ofta beslut som måste tänkas över, inte minst med tanke på att personer med nedsatt beslutsförmåga inte alltid kan ta ställning till om det bästa är att använda teknologin, exempelvis ett mobilt trygghetslarm.

Den etiska bedömningen ska vara en strukturerad del av beslutet om att använda teknologi. Som stöd för sina beslut kan personal och verksamhetschefer ta hjälp av ett frågeformulär. I det här materialet presenteras innehållet och strukturen för ett sådant frågeformulär – ett så kallat beslutsträd. Frågorna ska ses som underlag för reflektion, beslut och dokumentation. Att dokumentera beslutsprocessen innebär också att man kan gå tillbaka till svaren för att utvärdera sitt beslut. Detta är ett viktigt verktyg för att kunna göra kvalitetskontroller.

Frågeformuläret riktar sig till personal och beslutsfattare inom vård och omsorg vid användning av välfärdsteknologi som stödinsats. Det är anpassat för målgruppen personer med nedsatt beslutsförmåga och bygger på ett mer generellt frågeformulär utvecklat för så kallad HTA-verksamhet (Health technology assessment). Beslutsträdet kan även användas för personer som har full beslutsförmåga.

Skriften är framtagen inom regeringsuppdraget - Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga.

Senast granskad: 2017-06-16
Dela: