Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren

Stöd och inspiration för alla som strävar efter att ta bort hinder och göra sin verksamhet, sina lokaler och sin information tillgänglig.

Information

Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2015

Antal sidor: 128

Artikelnummer: 2015:5

ISBN: 978-91-87883-01-9

Ladda ner

Sammanfattning

De statliga myndigheterna har ett speciellt ansvar för att genomföra funktionshinderspolitiken, det slår regeringen fast i en särskild förordning (SFS 2001:526).

Myndigheterna ska ta hänsyn till målen i verksamheten och verka för att de nationella målen nås. De ska särskilt verka för att den egna verksamheten, informationen och lokalerna är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

För att skapa full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnads­villkor för personer med funktionsnedsättning ska myndigheterna identifiera och undanröja hindren. Det första steget är att ta fram en handlingsplan.

Att göra verksamheten tillgänglig betyder att integrera funktions­hindersperspektivet i myndigheternas planering, beslut och processer – samt att ta sitt ansvar som arbetsgivare. Arbetet ska vara planmässigt och strategiskt.

Att göra informationen tillgänglig innebär att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med myndigheten och att ta del av information via tryckta medier, telefon, webb, film och möten.

Att göra lokalerna tillgängliga betyder att personer med funktionsned­sättning ska kunna besöka en myndighet och kunna ta del av och delta i verksamheten där. Lokalerna ska också fungera som arbetsplats för personer med funktionsnedsättning.

Senast granskad: 2017-06-16
Dela: