Finns det särskilda krav på myndigheter, regioner och kommuner att arbeta för ökad delaktighet?

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som gäller i Sverige, är tillgänglighet och delaktighet en princip som genomsyrar hela konventionen. I flera lagar och föreskrifter finns krav på tillgänglighet. Enligt en särskild förordning ska alla statliga myndigheter verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Från och med januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en form av diskrimi­nering i diskrimineringslagen. Såväl staten, kommunerna, landstingen och det privata näringslivet berörs av detta.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: