Med filter

Kognitionssimulatorn - Med filter visar kombinationer av upplevelser och konsekvenser vanliga för personer med Aspergers Syndrom, ADHD och Dyslexi.

Kognitionssimulatorn innehåller också filter för specifika och avgränsade upplevelser. Filtren kan kombineras eller användas enskilt. Aktiva filter har orange färg. Inaktiva filter är grå.

ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Filtret ADHD visar på en kombination av svårigheter som förekommer för personer med ADHD. ADHD innebär problem med uppmärksamhet, kontroll av impulser och överaktivitet som t.ex. svårigheter att sitta still eller att koncentrera sig någon längre stund. Filtret visar på konsekvenser av att inte kunna fokusera uppmärksamheten till centrala händelser i klassrummet.

Om du väljer ADHD-filtret aktiveras automatiskt ”Auditiv perception”, ”Vidmakthålla uppmärksamhet” och ”Tidsplanering”. Dessa filter utgör tillsammans en kombination av funktionshinder som en person med ADHD kan ha.

AS – Aspergers syndrom

Filtret AS visar på en kombination av svårigheter som förekommer för personer med Aspergers syndrom. Aspergers syndrom innebär ett annorlunda sätt att tänka, uppfatta och samspela med sin omgivning. Filtret visar på konsekvenser av detaljfokusering, en annorlunda tids- och ljuduppfattning samt svårigheter i socialt samspel.

Om du väljer Aspergers syndrom filtret aktiveras automatiskt ”Auditiv perception”, ”Social interaktion”, ”Delad uppmärksamhet” och ”Tidsplanering”. Dessa filter kombinerar de funktionshinder som en person med Aspergers syndrom kan ha. Fokuset försvinner från skrivblocket vid diktamenskrivningen. Du måste själv klicka på styrspaken eller dra i styrspaken för att få tillbaka fokus på blocket så att du kan se vad du skriver.

Dyslexi

Många som har Aspergers syndrom och eller ADHD lider av Dyslexi. Dyslexi kan vara en orsak till läs och skrivsvårigheter. Filtret Dyslexi visar vilka konsekvenser Dyslexi kan ge i en inlärningssituation. Filtret påverkar din möjlighet att läsa texter och att återge en berättelse i textform.

Om du väljer Dyslexi filtret kommer diktamen att vara annorlunda jämfört med referensscenariot. Texten du skriver in kommer att förvrängas. Du kommer inte att kunna radera texten. Vid läsförståelse måste du föra pekaren över texten som du vill läsa för att kunna se den tydligt.

Auditiv perception

Filtret påverkar ljudnivåerna i simuleringen på ett sätt som ska likna de svårigheter att sortera ut viktiga ljud från bakgrundsljud som är ett förekommande problem för personer med AS och ADHD. Filtret låter dig höra en ofiltrerad version av ljuden i klassrummet.

Social interaktion

Filtret påverkar upplevelsen av andra personer som förekommer i simuleringen, och visar på svårighet att tolka ansiktsuttryck och ger en upplevelse av vilka konsekvenser det kan ge i det sociala samspelet med andra människor.

Vidmakthålla uppmärksamhet

Filtret visar hur svårighet att koncentrera sig på en enskild uppgift eller händelse någon längre stund kan påverka möjligheten att delta och prestera. 

Delad uppmärksamhet

Filtret styr ditt fokus i simuleringen till förutbestämda objekt, det är tänkt att visa hur en svårigheter med delad uppmärksamhet på grund av tvångsmässig fokusering på specifika objekt  kan inverkar på möjligheten att uppfatta viktiga händelser i omgivningen.

Om du väljer filtret Delad uppmärksamhet försvinner fokuset från skrivblocket vid diktamenskrivningen. Du måste själv klicka på styrspaken eller dra i styrspaken för att få tillbaka fokus på blocket så att du kan se vad du skriver.

Tidsplanering

Filtret påverkar klockan i simuleringen och visar på konsekvenser som kan uppstå om man har svårt att planera sin tid och inte har kan förutse hur snabbt tiden går.

Relaterad information

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: