Hälsa

Barn i en simbassäng. Illustration.

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och ska inte utsättas för diskriminering, enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Artikel 25 i konventionen handlar om hälsa. Sverige är skyldig att åtgärda det som behövs för att garantera tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster för personer med funktionsnedsättning.

Rätten till hälsa handlar inte bara om frånvaro av sjukdom, utan också om att i förhållande till övriga befolkningen ha jämlika möjligheter till god hälsa. En rad faktorer som diskriminering, ekonomisk otrygghet och brist på delaktighet och inflytande spelar en viktig roll för hälsan.

Strategiska dokument

Det funktionshinderspolitiska arbetet styrs av flera dokument och policyer, bland annat: 

Situationen för personer med funktionsnedsättning

Den upplevda hälsan är sämre hos personer med funktionsnedsättning än hos den övriga befolkningen Men skillnaderna har minskat under regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken åren 2011-2016.  För personer med funktionsnedsättning finns stora skillnader mellan män och kvinnor när det gäller den upplevda hälsan. Män med funktionsnedsättning ser i större utsträckning sin hälsa som god, än vad kvinnor med funktionsnedsättning gör. Dessa könsskillnader återfinns inte hos den övriga befolkningen. Under strategiperioden har dessutom männens upplevda hälsa blivit bättre. Detta är en utveckling som inte gäller kvinnor med funktionsnedsättning.

Upplevelsen av att vara utsatt är också högre hos gruppen personer med funktionsnedsättning än hos den övriga befolkningen. Det kan handla om kränkande behandling och fysiskt våld, där det finns ett statistiskt samband med dålig hälsa. Kvinnor med funktionsnedsättning är i högre grad utsatta för kränkande behandling än män. En högre andel av personer med funktionsnedsättning har besvär med sömnen jämfört med övriga befolkningen.

13% av personer med funktionsnedsättning skattar sin hälsa som dålig.

  • 13%

34% av personer med funktionsnedsättning uppger att de har svår värk.

  • 34%

41% av personer med funktionsnedsättning uppger att de har besvär med sömnen.

  • 41%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Uppföljning av hälsoområdet

Myndigheten för delaktighet följer upp levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning enligt de nationella funktionshinderspolitiska målen.

  • 36% av de paneldeltagare som svarade på frågor om rättsväsendet har under det senaste året känt oro för att bli överfallna, misshandlade eller trakasserade. Oron är störst hos kvinnorna.
  • 43% av de paneldeltagare som svarade på frågor om hälsa betraktar sin allmänna hälsa som mycket eller ganska dålig. Männen i panelen skattar den egna hälsan som något bättre.
  • 48% av de paneldeltagare som svarade på frågor om hälsa uppgav att de någon gång upplevt sig diskriminerade i kontakt med vården. 

36% av de paneldeltagare som svarade på frågor om rättsväsendet har under det senaste året känt oro för att bli överfallna, misshandlade eller trakasserade. Oron är störst hos kvinnorna.

  • 36%

43% av de paneldeltagare som svarade på frågor om hälsa betraktar sin allmänna hälsa som mycket eller ganska dålig.

  • 43%

48% av de paneldeltagare som svarade på frågor om hälsa uppgav att de någon gång upplevt sig diskriminerade i kontakt med vården.

  • 48%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Källhänvisningar

Rapporter inom hälsoområdet 

Här hittar du Myndigheten för delaktighets rapporter med koppling till hälsoområdet. 

Andra myndigheters rapporter inom hälsoområdet

Här hittar du rapporter och material från andra myndigheter som berör hälsoområdet. De har antingen ett funktionshindersperspektiv eller innehåller statistik eller kunskap kring personer med funktionsnedsättning.  

Rapporter och material från andra aktörer

Här hittar du rapporter och material från andra aktörer som berör hälsoområdet. De har antingen ett funktionshinderperspektiv eller innehåller statistik eller kunskap kring personer med funktionsnedsättning.

Webbutbildning om e-hälsa och välfärdsteknik

Webbutbildning i e-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten ska ge dig som arbetar inom socialtjänsten ökad kunskap om vad e-hälsa och välfärdsteknik är på en övergripande nivå.

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: