Arbete och försörjning

Två kvinnor vid en dator. Illustration.

Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete på jämlika villkor som andra, enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det betyder att Sverige måste förverkliga rätten till arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.

Att ha ett arbete är viktigt för att kunna vara delaktiga i samhället. Sverige ska se över lagstiftningen och genomföra de åtgärder som behövs.

Enligt artikel 9 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska medlemsstaterna identifiera och undanröja hinder för tillgänglighet, bland annat på arbetsplatser.

Artikel 27 handlar om arbete och sysselsättning och att diskriminering ska vara förbjudet i lag. Det innebär att arbetsgivaren aldrig kan neka anställning enbart på grund av att den sökande har en funktionsnedsättning. Rekryteringsprocessen ska vara öppen för alla, arbetsmiljön ska vara anpassad och arbetsvillkoren ska vara rättvisa.

Strategiska dokument

Det funktionshinderpolitiska arbetet i Sverige styrs av dokument och policyer, bland annat: 

Situationen för personer med funktionsnedsättning

Sysselsättningen är betydligt lägre bland personer med funktionsnedsättning som uppger att de har nedsatt arbetsförmåga jämfört med personer med funktionsnedsättning utan nedsatt arbetsförmåga och den övriga befolkningen. Det visar statistik från Statistiska centralbyråns, SCB, och Arbetsförmedlingens arbetskraftsundersökning, AKU. Fler är arbetslösa och det är även mindre vanligt att ha ett heltidsarbete. Samtidigt har fler fått en så kallad funktionshinderkod som ger dem tillgång till särskilda insatser och program. 

13% av personer med en funktionsnedsättning som också innebär att de har nedsatt arbetsförmåga uppger att de är arbetslösa.

  • 13%

24% av dem som gått ut gymnasiesärskolan mellan 2001-2011 varken arbetar, studerar eller har insatsen daglig verksamhet.

  • 24%

14% av de ungdomar mellan 16-29 år som har en funktionsnedsättning varken arbetar eller studerar.

  • 14%

12 % av ungdomar i åldern 16-29 år som har en funktionsnedsättning uppger att de har ekonomiska problem.

  • 12%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Uppföljning av arbete och försörjning

Myndigheten för delaktighet ska följa upp levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i förhållande till de nationella funktionshinderpolitiska målen.

34% av de paneldeltagare som anger att de har stöd på arbetet på grund av sin funktionsnedsättning skulle vilja ha mer stöd än vad de har.

  • 34%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Rapporter inom arbete och försörjning

Här hittar du MFD:s rapporter med koppling till arbete och försörjning. 

Rapporter inom arbete och försörjning från andra myndigheter

Här hittar du rapporter och material från andra myndigheter som berör arbete och försörjning. De har antingen ett funktionshinderperspektiv eller innehåller statistik eller kunskap kring personer med funktionsnedsättning.  

Rapporter och material från andra aktörer inom arbete och försörjning

Här hittar du rapporter och material från andra aktörer som berör arbete och försörjning. De har antingen ett funktionshinderperspektiv eller innehåller statistik eller kunskap kring personer med funktionsnedsättning.

Funktionshindersrörelsen 

Goda exempel från Gävle kommun

Se på film hur Gävle kommun arbetar aktivt för att ordna arbete åt personer med funktionsnedsättning.,

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: