Om Myndigheten för delaktighet på teckenspråk

Myndigheten för delaktighet verkar för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället.

Vi arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv för att alla  människor ska kunna vara fullt delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga.

Det gör vi genom att

  • bevaka och analysera utvecklingen
  • ta fram metoder, riktlinjer och vägledningar
  • sprida kunskap
  • initiera forskning och annat utvecklingsarbete samt
  • lämna underlag och förslag på åtgärder till regeringen.

Vi har en samlad kunskap om arbetet och följer och utvärderar utvecklingen inom funktionshindersområdet, både nationellt och internationellt.
Vårt uppdrag styrs av mål och strategier för funktionshinderspolitiken. Dessa bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Vi arbetar gentemot och genom myndigheter, kommuner och landsting.

Senast granskad: 2017-04-26
Dela: