Vårt arbete med standardisering

Myndigheten för delaktighet deltar i nationell och internationell standardisering för att bevaka tillgänglighetsfrågor strategiskt och för att samla in kunskap för att kunna stödja aktörer som arbetar med tillgänglighet.

Standardiseringsarbetet går ut på att samla olika intressenter för att komma överens om hur samordnade rekommendationer och krav kan ställas för att utveckla och förbättra produkter, tjänster, system, miljöer och anläggningar, så att de kan användas av alla oavsett funktionsförmåga.

Utgångspunkten är myndighetens instruktion där det står att Myndigheten för delaktighet ska:

”…följa och vid behov medverka i strategiskt viktig nationell och internationell standardisering inom välfärdsteknologi och tillgänglighet samt verka för att tillgänglighet och universell utformning inkluderas i relevanta standarder.”

Myndigheten för delaktighet prövar löpande i relation till övrigt arbete och befintliga resurser vilka grupperingar som myndigheten ska ingå i. För närvarande är Samordningsgruppen för tillgänglighet prioriterad. Inom ramen för gruppen pågår arbete på både europeisk nivå, SAGA, Strategic Advisory Group on Accessibility, och på internationell ISO-nivå inom den nystartade gruppen ISO/SAG om samordning av tillgänglighetsfrågor.

Myndigheten deltar också i e-tillgänglighet och Standardiseringens Konsument och Arbetstagarråd.

Senast granskad: 2019-04-03
Dela: