Vårt arbete med standardisering

Myndigheten för delaktighet deltar i nationell och internationell standardisering för att kunna följa, påverka, samla in och sprida kunskap.

Standardiseringsarbetet går ut på att samla olika intressenter för att komma överens om hur samordnade rekommendationer och krav kan ställas för att utveckla och förbättra produkter, tjänster, system, miljöer och anläggningar, så att de kan användas av alla oavsett funktionsförmåga.

Utgångspunkten är myndighetens instruktion där det står att Myndigheten för delaktighet ska:

”…följa och vid behov medverka i strategiskt viktig nationell och internationell standardisering inom välfärdsteknologi och tillgänglighet samt verka för att tillgänglighet och universell utformning inkluderas i relevanta standarder.”

Inriktningen för arbetet med standardisering har samlats i en plan.

Enligt planen ska Myndigheten för delaktighet:

  • prioritera processer för universell utformning, dvs. design och utveckling för mänsklig mångfald och som kan kopplas till ledningssystem och hållbar utveckling
  • prioritera utveckling av generella krav och rekommendationer för användbarhet och tillgänglighet som kan användas inom ramen för offentlig upphandling
  • bidra till förbättrad samordning inom standardiseringen, nationellt och internationellt genom samverkan mellan internationella tekniska kommittéer och en effektivisering av den nationella speglingen med beaktande av intressenter inom det offentliga, näringslivet, forskning/utveckling och det civila samhället
  • bidra till att balansera samhällsåtaganden med näringsintressen.
    I planen beskrivs också standardiseringens relation till andra verktyg för utveckling och en inriktning för styrning och prioritering slås fast.
Senast granskad: 2017-07-05
Dela: